تفاوت میان نسخه‌های «برده‌داری»

۵۹۱ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
{{اصلی|برده‌داری در ادیان}}
 
در ادیان ابراهیمی و به‌ویژه در سه دین آخر یعنی (یهودیت، مسیحیت و اسلام) برده‌داری وجود داشته‌است؛ و عالمان دینی با آیاتی از [[کتاب مقدس]] و [[قرآن]] نفس وجودی آن را توجیه کرده‌اند. یکی از اسامی خداوند [[رب]] است که در مقابل [[عبد]] یا [[بنده]] قرار دارد، دو نوع بندگی وجود دارد یکی بندگی برده‌ای برای صاحب خود و دیگری بندگی برای پروردگاری که در جایگاه ارباب آسمانی قرار داشته و به اعتقاد این ادیان سزاوار اطاعت مطلق است و این کیفیت با اندک تغییراتی در ادیان مذکور وجود داشته‌است، در فارسی برای بردهٔ زن [[کنیز]] و برای برده مرد [[غلام]] اطلاق می‌شود، برده به مثابه کالایی که حقوق انسانی ندارد قابل خرید و فروش است، طبق آیه 33 سوره نور در اختیار قرار دادن کنیزان برای کامجویی در ازای دریافت پول نهی شده است. بردگانی که از اربابان زمینی خود می‌گریزند همواره در احادیث از قول محمد مطرود هستند. مسلمانان به استناد صریح آیه ۲۴ [[سوره نساء]] و آیات دیگر قرآن در جنگ با کفار حق و اجازه آن را از الله دارند که زنان کفار را به اسارت و به بردگی (کنیزی) برگیرند. محمد نیز با عمل به این آیه قرآنی در جنگها و [[غزوات]] (جنگهایی که خود پیامبر در آنها شرکت داشتند) زنانی را به کنیزی و همسری در اختیار گرفت. [[ریحانه]]پیامبر دختراسلام، عمروکسی بنرا جنانهکه ازبنده طایفهخودش بنیرا عمرو بن قریظه یکیبزند از آنبدترین زنانمردم محمدخوانده بود کهو دروقتی جنگنیز باتوصیه بنیکرد قریظه شوهر، برادر و پدرکه اوبندگان را مسلمانانعبد کشتهنخوانید بودندبلکه و پیامبر اسلام او را برای همسریمرد درجوان اختیار(فتی) گرفتبخوانید.<ref group="پانویس">تاریخسیرت طبری،رسول‌الله صفحهص ۱۰۹۱–۱۰۹۲۳۱۶</ref> [[صفیهپیامبر دختراسلام حییبا بناین اخطب]]سخن زنکه [[کنانبدترین ابنمردم ربیع]] نیز از دیگر زنان محمد بودآن‌است که درمردم [[غزوهرا خیبر]]می‌فروشد، بهمخالفت غنیمتاسلام مسلمانان درآمده بود. شوی او به دلیل اینکه جایگاه گنج پنهان قبیله ر ا بازگو نمی‌کرد از سوی [[علی بن ابوطالب]] مورد بازجویی قرار گرفت و سپسرا با نشان‌دادنتجارت محلبرده نگهداریعلنی گنج توسط [[محمد بن سلمه]] سر بریده شدکرد.<ref>منتهی الآمال قمی جلد ۱، صفحهٔ ۸۳</ref><ref>تاریخ طبری، صفحه ۱۸۲۵–۱۸۳۴</ref><ref>قضاوت عبدالرحمان، برگ ۹۸و۱۳۸-عایشه بعد از پیغمبر، برگ ۲۰۸</ref>
 
<ref group="پانویس">سیرت رسول‌الله ص ۲۲۷</ref>
 
[[ریحانه]] دختر عمرو بن جنانه از طایفه بنی عمرو بن قریظه یکی از آن زنان محمد بود که در جنگ با بنی قریظه شوهر، برادر و پدر او را مسلمانان کشته بودند و پیامبر اسلام او را برای همسری در اختیار گرفت.<ref>تاریخ طبری، صفحه ۱۰۹۱–۱۰۹۲</ref> [[صفیه دختر حیی بن اخطب]] زن [[کنان ابن ربیع]] نیز از دیگر زنان محمد بود که در [[غزوه خیبر]] به غنیمت مسلمانان درآمده بود. شوی او به دلیل اینکه جایگاه گنج پنهان قبیله ر ا بازگو نمی‌کرد از سوی [[علی بن ابوطالب]] مورد بازجویی قرار گرفت و سپس با نشان‌دادن محل نگهداری گنج توسط [[محمد بن سلمه]] سر بریده شد.<ref>منتهی الآمال قمی جلد ۱، صفحهٔ ۸۳</ref><ref>تاریخ طبری، صفحه ۱۸۲۵–۱۸۳۴</ref><ref>قضاوت عبدالرحمان، برگ ۹۸و۱۳۸-عایشه بعد از پیغمبر، برگ ۲۰۸</ref>
 
== آمار برده‌داری ==
کاربر ناشناس