لیست امید در انتخابات شوراهای شهر و روستا (۱۳۹۶): تفاوت میان نسخه‌ها