تفاوت میان نسخه‌های «درون‌داد»

جز
به سخنی دیگر، مجموعه امکانات و منابع مورد نیاز برای اجرای یک [[فرایند]] را درون‌داد یا ورودی سیستم می‌نامند.
 
ﺍصطلاحاتاصطلاحات درون‌داد و [[برون‌داد]] بر ﺁنآن چیزی ﺍشارهاشاره دﺍرددارد که به وسیله، فرایند یا سامانه‌ای وﺍردوارد یا از آن خارج می‌شود.
 
برای نمونه اگر [[سامانه]]، یک [[آزمون]] باشد پاسخ‌های داده‌شده درون‌داد و نمره امتحان برون‌داد است.
 
به شیوه ایشیوه‌ای آرمانی، برون‌داد فقط به درون‌داد بستگی دارد و به این‌که برون‌داد چه‌گونه [[اندازه‌گیری]] می‌شود با به کار می‌رود.
 
در دانش رایانه، اطلاعات وارد شده به رایانه یا برنامه‌ای برای [[پردازش]] این [[داده‌ها]] را درون‌داد یا ورودی می‌گویند. این اطلاعات از طریق [[صفحه‌کلید]] یا پرونده‌های ذخیره‌شده بر روی دیسک وارد [[برنامه]] رایانه می‌شود.
== گونه‌ها ==
درون‌داد در سازمان‌ها به نوع اصلی و پشتیبانی بخش می‌شود.
 
* درون‌داد اصلی
درون‌داد برای اجرای وظیفه اصلی یک سازمان را درون‌داد اصلی می‌نامند.
 
* درون‌داد پشتیبانی
یک فرایند معمولاً برای اجرای مطلوب نیازمند یک رشته [[لوازم]]، [[تجهیزات]] یا منابع (دروندادهای پشتیبانی) می‌باشد. درون‌داد پشتیبانی، از آغاز تا پایان فرایند کار می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.