صورت سود و زیان: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ابرابزار
(ابرابزار، ویکی سازی)
جز (ابرابزار)
به طور کلی صورت سود و زیان یک واحد خدماتی به روش تک مرحله‌ای به صورت زیر می‌باشد:
 
{{سرخط}} مؤسسه خدماتی …
{{سرخط}} صورت حساب سود و زیان
{{سرخط}}برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/××
{{سرخط}}درآمدها:
{{سرخط}}درآمد خدمات ××
{{سرخط}}کسر مشودمی‌شود هزینه‌ها:
{{سرخط}}هزینه اجاره ××
{{سرخط}}هزینه بیمه ××
{{سرخط}}هزینه حقوق ××
{{سرخط}}هزینه آب و برق و تلفن ××
جمه{{سرخط}}جمع هزینه‌ها (××)
{{سرخط}}سود (زیان) قبل از کسر مالیات ××
{{سرخط}}مالیات (×)
{{سرخط}}سود (زیان) ویژه ××
 
حالا با توجه به مطالب ارائه شده در بالا و با توجه به مفروضات درسهای قبلی صورت حساب سود و زیان برای مؤسسه خدماتی محمد و حسن یه شکل زیر تهیه می‌شود: