باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
سه ماه قبل از کشتار روس‌ها در تبریز (در محرم ۱۳۳۰) وی از کار کناره گیری کرده و خانه نشین بود و در حوادث آن چند روز مداخله نداشت ولی افراد [[صمد شجاع‌الدوله|صمدخان]] او را دستگیر کرده و زندانی نمودند و سپس وی به همراه [[میرزا احمد سهیلی]] در [[باغ‌شمال]] تبریز به دار آویخته شدند و خانه او را نیز منفجر کردند.<ref>{{پک|براون|۱۳۶۱|ک=نامه‌هائی از تبریز|ص= ۱۷۶}}</ref>
 
در خصوص  واقعه اعدام حاج عليعلی و همراهانش كسرويکسروی مي نويسدمی‌نویسد:
 
» «در سال 1288۱۲۸۸ كهکه پس از آمدن روسيانروسیان به تبريزتبریز سردار و سالار و به شهبندريشهبندری عثمانيعثمانی پناهيدندپناهیدند او و شادروان عليعلی موسيوموسیو نيزنیز با ايشانایشان بودند تا با ايشانایشان بيرونبیرون آمدند.آمدند؛ وليولی در جنگ با روس گوياگویا دست نداشتند و ايناین بود كهکه از شهر نگريختنگریخت و چون با فرمانده قزاقان ايرانيایرانی كهکه دستهايدستهای در تبريزتبریز بودند دوستيدوستی داشت به ميانجيگريمیانجیگری او به كنسولخانهکنسولخانه روس راه يافتهیافته و از ميلرمیلر زينهارزینهار برايبرای خويشخویش گرفت وليولی چون صمدخان به شهر در آمددرآمد كسانشکسانش او را نيزنیز گرفتند و با زدن و آزار بسياربسیار به زندان بردند و سپس از آنجا به باغ شمال فرستادند,فرستادند، روسيانروسیان نيزنیز كهکه بر چنان كسانکسان غيرتمنديغیرتمندی هرگز نمي بخشودندنمی‌بخشودند او را زنده نگذاردند و در همان روزها به خانهخانه اش هم ريختندریختند و تاراج كردندکردند و سپس نيزنیز با ديناميتدینامیت آن را ويرانهویرانه گردانيدندگردانیدند <ref>احمد كسرويکسروی تاريختاریخ مشروطه ايرانایران – ص 335</ref>
 
== نقل قول دیگران ==
 
== پانویس ==
{{پانویس}}
 
== منابع ==