تفاوت میان نسخه‌های «نوادر التبادر لتحفة البهادر»

/برداشتن هشدار ادغام دو مقاله/شد/
(/گنجاندن مطالب نوادرالتبادر در این مقاله/)
(/برداشتن هشدار ادغام دو مقاله/شد/)
{{ادغام از|نوادرالتبادر}}
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان = نوادر التبادر لتحفة البهادر