باز کردن منو اصلی

تغییرات

۲ بایت اضافه‌شده ،  ۲ سال پیش
جز
تمیزکاری، + ماژول ابرابزار با استفاده از AWB
{{دیگر کاربردها}}
به معنيمعنی محكممحکم بودن چيزىچیزی
استوار بودن است
استوار، جامد، سخت، قایم،
 
== صفت فاعلی ==
طریقه ساخت: بن مضارع + پسوند ...
آن است که بر کنندهٔ کار یا دارندهٔ معنی دلالت کند و نشانه‌های آن عبارت‌اند از:
۱- «نده» که به بن مضارع فعل افزوده می‌شود: بیننده، خواهنده، شناسنده، بافنده
 
== صفت مفعولی ==
طریقه ساخت: بن ماضی + پسوند...پسوند…
صفت مفعولی بر آنچه فعل بر آن واقع شده باشد، دلالت می‌کند، مانند: پوشیده، برده. یعنی آنچه پوشیدن و بردن بر آن واقع شده باشد و علامت آن «ه» ماقبل مفتوح است که به بن ماضی فعل افزوده می‌شود.
 
۴- «گان» مانند: گروگان، پدرگان
 
== صفت مرکب (صفت ترکیبی) ==
((«این مطلب برای پایه یپایهٔ دهم مفید است))»
 
صفاتی را که از ترکیب دو کلمه حاصل شود، مرکب یا صفت ترکیبی می‌گویند و اقسام آن به شرح زیر است:
۱- ترکیب تشبیهی که از به هم پیوستن مشبه به مشبه یا مشبه به وجه شبه حاصل می شود،می‌شود، مثل: نیکوکار، اندوهگین، [[گل‌رنگ]]، مشک‌بوی، حق شناسحق‌شناس
 
۲- ترکیب دو اسم بدون ادات: جفاپیشه، هنرپیشه