تفاوت میان نسخه‌های «چهارلنگ»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
* قُلی
و طوایف وابسته شامل:
* [[آرپناهی|آردپنایی]]
* [[ممزایی]]
*دودانگه
۳۰۰

ویرایش