تفاوت میان نسخه‌های «قوری راسل»

۴۰۳ بایت اضافه‌شده ،  ۲ سال پیش
جز
بدون خلاصه ویرایش
جز (←‏منابع: حذف برچسب خالی با استفاده از AWB)
جز
راسل در مقاله‌ای تحت عنوان ''آیا خدایی هست؟''، که به سفارش مجله ''ایلوستریتد'' در سال ۱۹۵۲ نوشت و هرگز منتشر نشد، چنین نوشت:
{{گفتاورد بزرگ}}
اگربسی مناز مدعیمردمانِ می‌شدمدرست‌کیش (orthodox) چنان سخن می‌گویند که درگویی منظومهوظیفۀ شمسیشک‌اندیشان میاناست زمینکه عقایدِ جزمیِ عمومی را ابطال کنند و مریخنه وظیفۀ جزم‌اندیشان که آنها را اثبات کنند. البته این امر خطاست. اگر می‌گفتم که یک قوریقوریِ چینی دورمیانِ زمین و مریخ وجود دارد که در مداری بیضی‌شکل به‌گِرد خورشید می‌گردد، هیچ‌کس قادرنمی‌توانست نبود مدّعایادعای مرا ردابطال کند،مشروطکند بهاگر آنکهمحتاطانه حواسماضافه می‌بودمی‌کردم که در ادامه بگویم اینآن قوری آنقدرچندان کوچک است که حتی با قوی‌ترین تلسکوپ‌ها هم قابلآشکارش رویت نیستنمی‌کند. اما اگر تاسپس آنجامی‌گفتم پیشکه، می‌رفتمچون‌که کهادعای می‌گفتممرا چون مدعای مننمی‌توان ابطال ناپذیراستکرد، جایزشک نیستکردن عقلدر بشراین بهامر آناز شکجانبِ کند،عقلِ بهانسان حقگستاخیِ بهتحمل‌ناپذیری یاوهاست، گوییبه‌راستی متهمگمان می‌شدم.می‌کردند باکه اینیاوه حال،می‌گویم. اما اگر وجودوجودِ این قوری را در کتبکتاب‌های قدماکهن تأیید شدهمی‌کردند، بودبه‌مثابهِ وحقیقتِ آن را حقیقتی قدسی شمرده ومقدس هر یکشنبه درتبلیغ کلیسا درباره آن به وعظ می‌پرداختندمی‌کردند، و در مدارسمدرسه آن را به ذهنبه‌ذهنِ کودکان فرو می‌کردند، تردید در وجوداعتقاد داشتن به‌وجودِ آن نشانهٔبه‌نشانه‌ای نامتعارفاز بودننابهنجاری تلقیمبدل می‌شد و شخص شکاک را در عصر روشنگری بهمشمولِ نزدتوجهاتِ روانپزشک و در دورهعصرِ پیشآگاهی ازیا آنمأمورِ بهتفتیشِ دادگاهعقاید تفتیشدر عقایدروزگارِ می‌فرستادندپیشین می‌کرد..<ref>[http://www.cfpf.org.uk/articles/religion/br/br_god.html Bertrand Russell: Is There a God?]</ref>
{{پایان گفتاورد بزرگ}}
تمثیل «قوری چای‌باوری» راسل در مقابله با مذهب کماکان مبنای بسیاری از مناظرات بین مؤمنان و دگراندیشان است. [[ریچارد داوکینز]] از این قیاس در کتاب معروف خود ''کشیش شیطان'' استفاده کرده‌است.
۱۴

ویرایش