تفاوت میان نسخه‌های «برده‌داری»

خنثی‌سازی ویرایش 19952165 توسط 46.143.135.78 (بحث)
(خنثی‌سازی ویرایش 19927427 توسط Sharaky (بحث))
(خنثی‌سازی ویرایش 19952165 توسط 46.143.135.78 (بحث))
{{اصلی|برده‌داری در ادیان}}
 
در ادیان ابراهیمی و به‌ویژه در سه دین آخر یعنی (یهودیت، مسیحیت و اسلام) برده‌داری وجود داشته‌است؛ و عالمان دینی با آیاتی از [[کتاب مقدس]] و [[قرآن]] نفس وجودی آن را توجیه کرده‌اند. یکی از اسامی خداوند [[رب]] است که در مقابل [[عبد]] یا [[بنده]] قرار دارد، دو نوع بندگی وجود دارد یکی بندگی برده‌ای برای صاحب خود و دیگری بندگی برای پروردگاری که در جایگاه ارباب آسمانی قرار داشته و به اعتقاد این ادیان سزاوار اطاعت مطلق است و این کیفیت با اندک تغییراتی در ادیان مذکور وجود داشته‌است، در فارسی برای بردهٔ زن [[کنیز]] و برای برده مرد [[غلام]] اطلاق می‌شود، برده به مثابه کالایی که حقوق انسانی ندارد قابل خرید و فروش است، طبقیک آیهارباب 33می‌تواند سورهکنیز نورخود را در اختیار قرارمرد دادندیگری کنیزانبگذارد برایتا کامجوییآن درمرد ازایاز دریافتوی پولکام نهیجنسی شده است.برگیرد، بردگانی که از اربابان زمینی خود می‌گریزند همواره در احادیث از قول محمد مطرود هستند. پیامبرمسلمانان اسلام،به کسیاستناد صریح آیه ۲۴ [[سوره نساء]] و آیات دیگر قرآن در جنگ با کفار حق و اجازه آن را از الله دارند که بندهزنان خودشکفار را بزندبه ازاسارت بدترینو مردمبه خواندهبردگی بود(کنیزی) وبرگیرند. وقتیمحمد نیز توصیهبا کردعمل کهبه بندگاناین راآیه عبدقرآنی نخوانیددر بلکهجنگها مردو جوان[[غزوات]] (فتیجنگهایی که خود پیامبر در آنها شرکت داشتند) بخوانیدزنانی را به کنیزی و همسری در اختیار گرفت. [[ریحانه]] دختر عمرو بن جنانه از طایفه بنی عمرو بن قریظه یکی از آن زنان محمد بود که در جنگ با بنی قریظه شوهر، برادر و پدر او را مسلمانان کشته بودند و پیامبر اسلام او را برای همسری در اختیار گرفت.<ref group="پانویس">سیرتتاریخ رسول‌اللهطبری، صصفحه ۳۱۶۱۰۹۱–۱۰۹۲</ref> پیامبر[[صفیه اسلامدختر باحیی اینبن سخناخطب]] کهزن بدترین[[کنان مردمابن آن‌استربیع]] نیز از دیگر زنان محمد بود که مردمدر را[[غزوه می‌فروشد،خیبر]] مخالفتبه اسلامغنیمت رامسلمانان درآمده بود. شوی او به دلیل اینکه جایگاه گنج پنهان قبیله ر ا بازگو نمی‌کرد از سوی [[علی بن ابوطالب]] مورد بازجویی قرار گرفت و سپس با تجارتنشان‌دادن بردهمحل علنینگهداری کردگنج توسط [[محمد بن سلمه]] سر بریده شد.<ref>منتهی الآمال قمی جلد ۱، صفحهٔ ۸۳</ref><ref>تاریخ طبری، صفحه ۱۸۲۵–۱۸۳۴</ref><ref>قضاوت عبدالرحمان، برگ ۹۸و۱۳۸-عایشه بعد از پیغمبر، برگ ۲۰۸</ref>
 
<ref group="پانویس">سیرت رسول‌الله ص ۲۲۷</ref>
 
[[ریحانه]] دختر عمرو بن جنانه از طایفه بنی عمرو بن قریظه یکی از آن زنان محمد بود که در جنگ با بنی قریظه شوهر، برادر و پدر او را مسلمانان کشته بودند و پیامبر اسلام او را برای همسری در اختیار گرفت.<ref>تاریخ طبری، صفحه ۱۰۹۱–۱۰۹۲</ref> [[صفیه دختر حیی بن اخطب]] زن [[کنان ابن ربیع]] نیز از دیگر زنان محمد بود که در [[غزوه خیبر]] به غنیمت مسلمانان درآمده بود. شوی او به دلیل اینکه جایگاه گنج پنهان قبیله ر ا بازگو نمی‌کرد از سوی [[علی بن ابوطالب]] مورد بازجویی قرار گرفت و سپس با نشان‌دادن محل نگهداری گنج توسط [[محمد بن سلمه]] سر بریده شد.<ref>منتهی الآمال قمی جلد ۱، صفحهٔ ۸۳</ref><ref>تاریخ طبری، صفحه ۱۸۲۵–۱۸۳۴</ref><ref>قضاوت عبدالرحمان، برگ ۹۸و۱۳۸-عایشه بعد از پیغمبر، برگ ۲۰۸</ref>
 
== آمار برده‌داری ==