باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏شاگردان: به نظر می رسد دوستی بوده تا استادی: http://hamshahrionline.ir/details/177978
* [[حسین عمومی]]
* [[حسن ناهید]]
* [[محمد موسوی]]
* [[منوچهر غیوری]]
* [[جمشید عندلیبی]]