تفاوت میان نسخه‌های «تندیس زرین بهترین فیلم‌برداری جشن سینمای ایران»

بدون خلاصه ویرایش
جز (آرش صفحهٔ فهرست برندگان برنده تندیس زرین بهترین فیلمبرداری جشن خانه سینمای ایران را به [[فهرست برندگان تندیس زرین بهترین فیلمبرداری جشن...)
|-
! scope="row" style="text-align:center" | ۱۳۷۶ <br /><small>(دوره ۱) </small>
| style="background:#FAEB86" |''محمدرضامحمد مویینیآلادپوش''
| style="background:#FAEB86" |''سایهسرزمین به سایهخورشید''
|-
! scope="row" style="text-align:center" | ۱۳۷۷ <br /><small>(دوره ۲) </small>
| style="background:#FAEB86" |''حسننعمت حسن‌دوستحقیقی''
| style="background:#FAEB86" |''تولدجهان‌پهلوان یک پروانهتختی''
|-
! scope="row" style="text-align:center" | ۱۳۷۸ <br /><small>(دوره ۳) </small>
| style="background:#FAEB86" |''روح‌اللهمحمد امامیآلادپوش''
| style="background:#FAEB86" |''قرمززشت و زیبا''
|-
! scope="row" style="text-align:center" | ۱۳۷۹ <br /><small>(دوره ۴) </small>
| style="background:#FAEB86" |''بهرامحسین دهقانیجعفریان''
| style="background:#FAEB86" |''ماهنسل مهرسوخته''
|-
! scope="row" style="text-align:center" | ۱۳۸۰ <br /><small>(دوره ۵) </small>
| style="background:#FAEB86" |''بهرام دهقانیبدخشانی''
| style="background:#FAEB86" |''بچه‌های نفتدایره''
|-
! scope="row" style="text-align:center" | ۱۳۸۱ <br /><small>(دوره ۶) </small>
| style="background:#FAEB86" |''عباسعلی‌رضا گنجویزرین‌دست''
| style="background:#FAEB86" |''خانه‌ای روی آبسیندرلا''
|-
! scope="row" style="text-align:center" | ۱۳۸۲ <br /><small>(دوره ۷) </small>
| style="background:#FAEB86" |''حسینجمشید زندبافالوندی''
| style="background:#FAEB86" |''شب‌های روشن''
|-
! scope="row" style="text-align:center" | ۱۳۸۳ <br /><small>(دوره ۸) </small>
| style="background:#FAEB86" |''بهرامشهریار دهقانیاسدی''
| style="background:#FAEB86" |''مزرعهلاک‌پشت‌ها پدریهم پرواز می‌کنند''
|-
! scope="row" style="text-align:center" | ۱۳۸۴ <br /><small>(دوره ۹) </small>
| style="background:#FAEB86" |''مصطفیمحمود خرقه‌پوشکلاری''
| style="background:#FAEB86" |''دوئلماهی‌ها عاشق می‌شوند''
|-
! scope="row" style="text-align:center" | ۱۳۸۵ <br /><small>(دوره ۱۰) </small>
| style="background:#FAEB86" |''محمدرضاعلی‌محمد مویینیقاسمی''
| style="background:#FAEB86" |''کافه ستارهیادداشت بر زمین''
|-
! scope="row" style="text-align:center" | ۱۳۸۶ <br /><small>(دوره ۱۱) </small>
| style="background:#FAEB86" |''بهرامحمید دهقانی، رضا شیروانیخضوعی‌ابیانه''
| style="background:#FAEB86" |''پابرهنه در بهشت''
|-
! scope="row" style="text-align:center" | ۱۳۸۷ <br /><small>(دوره ۱۲) </small>
| style="background:#FAEB86" |''عباسعلیرضا گنجویزرین‌دست ''
| style="background:#FAEB86" |''خاکفرزند آشناخاک''
|-
!۱۳۸۸ <br /><small>(دوره ۱۳) </small>
|-
! scope="row" style="text-align:center" | ۱۳۸۹ <br /><small>(دوره ۱۴) </small>
| style="background:#FAEB86" |''هایدهحمید صفی‌یاریخضوعی‌ابیانه''
| style="background:#FAEB86" |''دربارهملک الی...سلیمان''
|-
! scope="row" style="text-align:center" | ۱۳۹۲ <br /><small>(دوره ۱۵) </small>
| style="background:#FAEB86" |''محمدرضاحمید مویینیخضوعی‌ابیانه''
| style="background:#FAEB86" |''سعادت‌آباداینجا بدون من''
|-
! scope="row" style="text-align:center" | ۱۳۹۳ <br /><small>(دوره ۱۶) </small>
| style="background:#FAEB86" |''حمیدعلیرضا باشه‌آهنگرزرین‌دست''
| style="background:#FAEB86" |''ملکه''
|-
! scope="row" style="text-align:center" | ۱۳۹۴ <br /><small>(دوره ۱۷) </small>
| style="background:#FAEB86" |''سپیدههمایون عبدالوهاب پایور''
| style="background:#FAEB86" |''چنددر متردنیای مکعبتو ساعت چند عشقاست؟''
|-
! scope="row" style="text-align:center" | ۱۳۹۵ <br /><small>(دوره ۱۸) </small>
| style="background:#FAEB86" |''بهرامهومن دهقانىبهمنش''
| style="background:#FAEB86" |''ابداژدها ووارد یک روزمی‌شود''
|}
{{جشن بزرگ سینمای ایران}}
۴۷۲

ویرایش