باز کردن منو اصلی

تغییرات

| ۲حزب۱ = [[اصولگرایان ایران|اصولگرایان]]
| ۲اتحاد۱ = [[آبادگران]]
| ۲استان‌های برنده۱ = ۲۰
| ۲رای‌های مردمی۱ = '''۱۷٬۲۸۴٬۷۸۲'''{{سخ}}۳۶٬۹۴٪ واجدان
| ۲درصد۱ = '''۶۱٫۸۲٪'''
| ۲حزب۲ = [[حزب کارگزاران|کارگزاران]]
| ۲اتحاد۲ = [[اصلاح‌طلبان ایران|اصلاح‌طلبان]]
| ۲استان‌های برنده۲ = ۱۰
| ۲رای‌های مردمی۲ = ۱۰٬۰۴۶٬۷۰۱{{سخ}}۲۱٫۴۷٪ واجدان
| ۲درصد۲ = ۳۵٫۹۳٪
| حزب۱ = [[حزب کارگزاران|کارگزاران]]
| اتحاد۱ =
| استان‌های برنده۱ = ۳
| رای‌های مردمی۱ = '''۶٬۲۱۱٬۹۳۷'''{{سخ}}۱۳٫۲۸٪ واجدان
| درصد۱ = '''۲۱٫۱۳٪'''
| حزب۲ = [[اصولگرایان ایران|اصولگرایان]]
| اتحاد۲ =
| استان‌های برنده۲ = ۹
| رای‌های مردمی۲ = '''۵٬۷۱۱٬۶۹۶'''{{سخ}}۱۲٫۲۱٪ واجدان
| درصد۲ = '''۱۹٫۴۳٪'''
| حزب۳ = [[اصلاح‌طلبان ایران|اصلاح‌طلب]]
| اتحاد۳ =
| استان‌های برنده۳ = ۱۱
| رای‌های مردمی۳ = ۵٫۰۷۰٫۱۲۴{{سخ}}۱۰٫۸۴٪ واجدان
| درصد۳ = ۱۷٫۲۴٪
| حزب۴ = [[اصولگرایان ایران|اصولگرا]]
| اتحاد۴ =
| استان‌های برنده۴ = ۲
| رای‌های مردمی۴ = ۴٬۰۹۵٬۸۲۷{{سخ}}۸٫۷۵٪ واجدان
| درصد۴ = ۱۳٫۹۳٪
| حزب۵ = [[اصلاح‌طلبان ایران|اصلاح‌طلب]]
| اتحاد۵ =
| استان‌های برنده۵ = ۱
| رای‌های مردمی۵ = ۴٬۰۸۳٬۹۵۱{{سخ}}۸٫۷۲٪ واجدان
| درصد۵ = ۱۳٫۸۹٪
| حزب۶ = [[اصولگرایان ایران|اصولگرا]]
| اتحاد۶ =
| استان‌های برنده۶ = ۱
| رای‌های مردمی۶ = ۱٬۷۱۳٬۸۱۰{{سخ}}۳٫۶۶٪ واجدان
| درصد۶ = ۵٫۸۳٪
| حزب۷ = [[اصلاح‌طلبان ایران|اصلاح‌طلب]]
| اتحاد۷ =
| استان‌های برنده۷ = ۳
| رای‌های مردمی۷ = ۱٬۲۸۸٬۶۴۰{{سخ}}۲٫۷۵٪ واجدان
| درصد۷ = ۴٫۳۸٪