تفاوت میان نسخه‌های «تاج‌الملوک (قاجار)»

|26= ۲۶. امیر میرزامحمدخان قاجار دوانلو
|28= ۲۸. [[امیرسلیمان خان اعتضادالدوله قاجار]]
|29= ۲۹. شاهزاده‌بیگمشاه‌بیگم‌خانم
|30= ۳۰. [[فتحعلی‌شاه قاجار]] =۲۴
|31= ۳۱. [[بدرجهان‌خانم]]