تفاوت میان نسخه‌های «مکانیک کوانتومی»

نظریه فضای کوآنتومی محمدمهدی گلزاری بهابادی دانش آموخته فیزیک ازدانشگاه پیام نور مرکزکرمان که علاوه برپیوندمکانیک کوآنتومی وگرانش درموض...
جز (ویرایش Mmehdigolzari (بحث) به آخرین تغییری که مهرنگار انجام داده بود واگردانده شد)
(نظریه فضای کوآنتومی محمدمهدی گلزاری بهابادی دانش آموخته فیزیک ازدانشگاه پیام نور مرکزکرمان که علاوه برپیوندمکانیک کوآنتومی وگرانش درموض...)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
مکانیک کوانتومی یا نظریۀ کوانتومی شامل نظریه‌ای دربارهٔ [[ماده (فیزیک)|ماده]] و [[تابش الکترومغناطیس|تابش الکترومغناطیسی]] و برهمکنش میان ماده و [[تابش]] است.<ref>هالیدی، دیوید. رزنیک، رابرت. واکر، جرل. -مبانی فیزیک. تهران، انتشارات مبتکران، 1386. ISBN 978-964-395-951-7</ref>
نظریه [[فضای کوآنتومی]] نظریه ای جدیدبا دیدگاهی نوبه عالم است که [[محمدمهدی گلزاری بهابادی]] دانش آموخته ی رشته ی فیزیک دانشگاه پیام نور مرکزکرمان درایران است که درمفاهیم مربوط به ساختار عالم یعنی آن معدود مفاهیم اصلی واساسی مبوط به عالم هستی با دقت ووسواس وبهره گیری ازقدرت استدلال برپایه وبنابرمقتضیات عالم طبیعت بازنگری ژرف وعمیق نموده است وسعی کرده است مطابق با قوانین واصول حاکم برپدیده های طبیعت وگزینش های زیرکانه ی همراه با همخوانی که طبیعت بنابرماهیت خلقت برگزیده راهکارها وهمچنین تفسیر متفاوت وساده تر والبته قابل پیوند با یکدیگرودرنهایت بیان وتفسیر همه ی آنها با وجود تفاوت واختلاف ظاهری درقالب یک کمیت ونیروی واحد یعنی همان [[نظریه ی وحدت]] گردهم آورده ونقاب ازهویت وذات اسرارآمیز بارالکتریکی گرانش وچگونگی وچرایی واقع شدن شان بردارد دراین راه گلزاری درنطریه اش که به تنهایی وگمنام وبدون ارتباط با محفل علمی جزمعدودی پایه گذاری نمود ه است
نظریه [[فضای کوآنتومی]] [[محمدمهدی گلزاری]] ضمن پرداختن به مفاهیم اساسی فیزیک وبازتعریف وتفسیرتازه ی آنها پیش بینی های عجیبی هم درخود دارد
عبورهمزمان یک تک ذره ازدوشکاف که توسط این نظریه توصیح داده می شود درصورت صحت اصل عدم قطعیت را به ادعای خود گلزاری با بیان وتفسیرکنونی پذیرفته شده ازاین اصل مورد تردید قرارمی دهد ولزوم بازنگری دراین اصل را گوسزد می کند
[[پیوندگرانش ومکانیک کوانتومی]] از دستاوردهای این نظریه درکنارتعریف وارایه تفسیر نو ازجرم وفضا وبارالکتریکی شاید این نظریه را درزمره ی نظریه های مربوط به کوشش برای [[وحدت]] بتوان قلمداد نمود
کوشش وسعی در یافتن نشان ازماده ی تاریک عالم دراین نظریه وتوفیق دریافتن نشان این ماده ی تاریک نشان می دهد این نظریه نوظهور ازنظریه پرداز گمنام ونوظهورش [[محمدمهدی گلزاری]] را می توان همچنین یک نظریه ی فراگیر هم قلمداد کرد بطوریکه کل عالم ازبزرگ تا ریزمقیاس را دربرمی گیرد
 
== آشنایی ==
۲۸

ویرایش