تفاوت میان نسخه‌های «سازمان امور مالیاتی کشور»

*   اداره کل امور پشتیبانی
*   معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل
**   دفتر قراردادها و امور بین الملل
**   دفتر پژوهش و برنامه ريزي
**   دفتر آموزش
**   دفتر حقوقی
*   معاونت مالیات های مستقیم
**   دفتر فني و حسابرسي مالياتي
**   دفتر خدمات مودیان
**   دفتر اطلاعات مالیاتی
**   دفتر حسابداری و وصول مالیاتی
*   معاونت مالیات بر ارزش افزوده
**    اداره کل نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده
**   دفتر توسعه سامانه های مالیات بر ارزش افزوده
**   دفتر فنی و اعتراضات مودیان
**   دفتر رسیدگی و استرداد
*   امور مالياتيمالياتی شهر و استان تهران
 
== جستارهای وابسته ==
کاربر ناشناس