تفاوت میان نسخه‌های «سازمان امور مالیاتی کشور»

*   دفتر گزینش
*   معاونت توسعه مدیریت و منابع
**   اداره کل ذیحسابی و امور مالی
**   دفتر نوسازی و تحول اداری
**   اداره کل منابع انسانی و رفاه
**   اداره کل امور پشتیبانی
*   معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل
**   دفتر قراردادها و امور بین الملل
۲۶

ویرایش