امپریالیسم فرهنگی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
امپریالیسم فرهنگی، به استفاده از قدرت سیاسی و اقتصادی، برای قبولاندن [[ارزشهای فرهنگی]] متعلق به قدرت [[استعمارگر]] در میان مردم جامعه هدف گفته می شود که بطور مستقیم فرهنگ آن جامعه را مورد یورش قرار می دهد.
 
اهمیت مضاعف امپریالیسم فرهنگی از این جهت است که استعمارگران به وسیله ی آن پایه های تسلط سیاسی-اقتصادی را محکم کرده و حتی زمینه های اساسی آن را ایجاد ممی یکنندکنند. بدین وسیله که با ترویج فرهنگ خود، به تدریج جامعه هدف را با [[خودبیگانگی]] روبرو می کنند.
 
ترویج کردن الگوها و راه و رسم [[زندگی مصرفی]] و [[تجمل گرا]] و عقایدی که توجیه کننده ارزشهای فرهنگ تحمیلی[[تحمیل]]ی باشند و نیز پرورش تحصیلکردگان وابسته، از شیوه های تحقق این امر است.