تفاوت میان نسخه‌های «دموکراسی یا دموقراضه»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
== قسمتی از کتاب ==
“مردم همه گوسفندند و ما چوپان:
حواستان باشد ! بزرگترین اشتباه در حکومت بها دادن به مردم یاارزش قائل شدن به مردم است.شما مطمئن باشیدکه اگر برای مردم ارزشی بیش از گوسفند قائل شوید نمی توانید بر آنها حکومت کنید.
بهای مردم را شمامعینشما معین می کنید نه خودشان. اگر شما بر مردم قیمت نگذارید,آنها قیمتی بر خودشان می گذارند که هیچ جور نمی توانید بخریدوتازهبخرید و تازه اینکه من گفتم بالاترین قیمت است قیمت آدمهای اندیشمند و چاق و چله. قیمت بقیه مردم حداکثر در حدپشکل گوسفند است نه بیشتر.
نتیجه اینکه:
مردم را هر جور بار بیاوریدباربیاورید بار می آینداگرآیند اگر به آنها احترام بگذاریدفکربگذارید فکر می کنند شما موظفید به آنها احترام بگذارید اگر به آنها توضیح دهیدگمان می کنند شما موظف به توضیح دادنید
در حالیکه همه بارها این جمله را از دهان خود من شنیده اینکه:
ما در مقابل هیچ کس ملزم به پاسخگویی یا توضیح دادن چیهیچ ؟چیز نیستیم
اگر شما این اصل گوسفند بودن مردم رادرست بفهمید بقیه شیوه هاوها و سیاست ها و روش های حکومت داری مرا به خوبی درک می کنید و الا نمی کنیدوکنید و اگر نکنید همینطور گوساله می مانید و هیچ وقت گاو نمیشوید.”
-نیستیم
اگر شما این اصل گوسفند بودن مردم رادرست بفهمید بقیه شیوه هاو سیاست ها و روش های حکومت داری مرا به خوبی درک می کنید و الا نمی کنیدو اگر نکنید همینطور گوساله می مانید و هیچ وقت گاو نمیشوید.”
 
== منابع ==
۲۴

ویرایش