تفاوت میان نسخه‌های «تهاجم به پالمیرا (مارس ۲۰۱۶)»