تفاوت میان نسخه‌های «مجموعه‌آثار مارکس/انگلس»

تکمیل مقاله
(تکمیل مقاله)
 
اگر چه این مجموعه کاملترین مجموعه آثار مارکس و انگلس به زبان انگلیسی محسوب می‌شود اما همه آثار آنها را در بر نمی‌گیرد. پروژه‌ای با عنوان [[مجموعه کامل آثار مارکس و انگلس]] از سال ۱۹۵۸ راه‌اندازی شده است تا تمام آثار این دو جمع‌آوری شده و پیش بینی می‌شود که تعداد مجلدات آن به ۱۲۰ عدد برسد.
 
== محتوا ==
{| class="wikitable"
|- style="background:#D5E0FF"
! شماره مجلد || نویسنده || عنوان و محتوا || سال انتشار
|-
|| 1 || مارکس || آگوست 1835- مارس 1843 || 1975
|-
|| 2 || انگلس || آگوست 1838- دسامبر 1842 || 1975
|-
|| 3 || مارکس/ انگلس || مارکس: مارس 1843 – آگوست 1844؛ انگلس: مه 1843- ژوئن 1844 || 1975
|-
||4 || مارکس/ انگلس || 1844-1845، خانواده مقدس و وضعیت طبقه کارگر || 1975
|-
|| 5 || مارکس/ انگلس || آوریل 1845- آوریل 1847، ایدئولوژی آلمانی || 1975
|-
|| 6 || مارکس/ انگلس || 1848- 1845، فلسفه فقر و مانیفست || 1976
|-
|| 7 || مارکس/ انگلس || 1848، مقالات برای نشریه نئو راینیشه زایتونگ || 1977
|-
|| 8 || مارکس/ انگلس || 1849-1848، مقالاتی از نئو راینیشه زایتونگ || 1977
|-
|| 9 || مارکس / انگلس || 1849، مقالاتی از نئو راینیشه زایتونگ || 1977
|-
||10 || مارکس/ انگلس || 1851-1849، جنگ دهقانی در آلمان || 1978
|-
|| 11 || مارکس/ انگلس || 1853-1851، هیجدهم برومر لوئی بناپارت || 1979
|-
|| 12 || مارکس/ انگلس || 1854-1853، درباره استعمار بریتانیا || 1979
|-
|| 13 || مارکس/ انگلس|| 1855-1854، اسپانیای انقلابی و جنگ کریمه || 1980
|-
|| 14 || مارکس/ انگلس || 1856-1855، مقالاتی درباره سیاست در بریتانیا و جنگ کریمه || 1980
|-
|| 15 || مارکس/ انگلس || 1858-1856، اروپا و هند || 1986
|-
|| 16 || مارکس/ انگلس || 1860-1858، حوادث اروپا || 1980
|-
|| 17 || مارکس/ انگلس || 1860-1859، آقای وگت و موضوعات نظامی || 1981
|-
|| 18 || مارکس/ انگلس || 1862-1857، مقالاتی برای دانشنامه || 1987
|-
|| 19 || مارکس/ انگلس || 1864-1861، جنگ داخلی آمریکا || 1984
|-
|| 20 || مارکس/ انگلس || 1868-1864، ارزش، قیمت و بهره || 1985
|-
|| 21 || مارکس/ انگلس || 1870-1867، انجمن بین‌المللی کارگران || 1985
|-
|| 22 || مارکس/انگلس || 1871-1870، جنگ فرانسه و پروس || 1986
|-
|| 23 || مارکس/ انگلس || 174-1871، بین الملل، باکونین، مسئله خانه سازی || 1988
|-
|| 24 || مارکس/ انگلس|| 1883-1874، نقد برنامه گوتا، تکامل سوسیالیسم از تخیل به علم || 1989
|-
|| 25 || انگلس || آنتی دورینگ، دیالکتیک طبیعت || 1987
|-
|| 26 || انگلس || 1889-1882، منشا خانواده || 1990
|-
|| 27 || انگلس|| 1895-1890، اروپا || 1990
|-
|| 28 || مارکس|| نوشته‌های اقتصادیريال 1861-1857 || 1986
|-
|| 29 || مارکس|| نوشته‌های اقتصادی، 1857-1861 || 1987
|-
|| 30 || مارکس|| نوشته‌های اقتصادی، 1863-1861 || 1988
|-
|| 31 || مارکس|| 1863-1861، دست نوشته‌های اقتصادی || 1989
|-
|| 32 || مارکس|| 1863-1861، دست نوشته‌های اقتصادی || 1989
|-
|| 33 || مارکس|| 1863-1861، دست نوشته‌های اقتصادی || 1991
|-
|| 34 || مارکس|| 1864-1861، نوشته‌های اقتصادی || 1994
|-
|| 35 || مارکس || سرمایه جلد 1 || 1996
|-
|| 36 || مارکس || سرمایه جلد 2 || 1997
|-
|| 37 || مارکس|| سرمایه جلد 3 || 1998
|-
|| 38 || مارکس/ انگلس|| نامه‌ها، 1851-1844 || 1982
|-
|| 39 || مارکس/ انگلس|| نامه‌ها، 1855-1852 || 1983
|-
|| 40 || مارکس/ انگلس|| نامه‌ها، 1859-1856 || 1983
|-
|| 41 || مارکس/ انگلس|| نامه‌ها، 1864-1860 || 1985
|-
|| 42 || مارکس/ انگلس|| نامه‌ها، 1868-1864 || 1987
|-
|| 43 || مارکس/ انگلس|| نامه‌ها، 1870-1868 || 1988
|-
|| 44 || مارکس/ انگلس|| نامه‌ها، 1873-1870 || 1989
|-
|| 45 || مارکس/ انگلس|| نامه‌ها، 1879-1874 || 1991
|-
|| 46 || مارکس/ انگلس|| نامه‌ها، 1883-1880 || 1992
|-
|| 47 || انگلس|| نامه‌ها، 1886-1883|| 1985
|-
|| 48 || انگلس|| نامه‌ها، 1890-1887 || 2001
|-
|| 49 || انگلس|| نامه‌ها، 1892-1890 || 2001
|-
|| 50 || انگلس|| نامه‌ها، 1895-1892 || 2004
|}
 
 
== جستارهای وابسته ==