تفاوت میان نسخه‌های «مجموعه‌آثار مارکس/انگلس»

جز
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: اقتصادیريال⟸اقتصادی)
{| class="wikitable"
|- style="background:#D5E0FF"
! شماره مجلد || نویسنده || عنوان و محتوا || سال انتشار
|-
|| 1۱ || مارکس || آگوست 1835۱۸۳۵- مارس 1843۱۸۴۳ || 1975۱۹۷۵
|-
|| 2۲ || انگلس || آگوست 1838۱۸۳۸- دسامبر 1842۱۸۴۲ || 1975۱۹۷۵
|-
|| 3۳ || مارکس/ انگلس || مارکس: مارس 1843۱۸۴۳ – آگوست 1844؛۱۸۴۴؛ انگلس: مه 1843۱۸۴۳- ژوئن 1844 ۱۸۴۴ || 1975۱۹۷۵
|-
||4 ۴ || مارکس/ انگلس || 1844-1845،۱۸۴۴–۱۸۴۵، خانواده مقدس و وضعیت طبقه کارگر || 1975۱۹۷۵
|-
|| 5۵ || مارکس/ انگلس || آوریل 1845۱۸۴۵- آوریل 1847،۱۸۴۷، ایدئولوژی آلمانی || 1975۱۹۷۵
|-
|| 6 ۶ || مارکس/ انگلس || 1848- 1845،۱۸۴۸–۱۸۴۵، فلسفه فقر و مانیفست || 1976۱۹۷۶
|-
|| 7۷ || مارکس/ انگلس || 1848،۱۸۴۸، مقالات برای نشریه نئو راینیشه زایتونگ || 1977۱۹۷۷
|-
|| 8۸ || مارکس/ انگلس || 1849-1848،۱۸۴۹–۱۸۴۸، مقالاتی از نئو راینیشه زایتونگ || 1977۱۹۷۷
|-
|| 9۹ || مارکس / انگلس || 1849،۱۸۴۹، مقالاتی از نئو راینیشه زایتونگ || 1977۱۹۷۷
|-
||10۱۰ || مارکس/ انگلس || 1851-1849،۱۸۵۱–۱۸۴۹، جنگ دهقانی در آلمان || 1978۱۹۷۸
|-
|| 11۱۱ || مارکس/ انگلس || 1853-1851،۱۸۵۳–۱۸۵۱، هیجدهم برومر لوئی بناپارت || 1979۱۹۷۹
|-
|| 12۱۲ || مارکس/ انگلس || 1854-1853،۱۸۵۴–۱۸۵۳، دربارهدربارهٔ استعمار بریتانیا || 1979۱۹۷۹
|-
|| 13۱۳ || مارکس/ انگلس|| 1855-1854،۱۸۵۵–۱۸۵۴، اسپانیای انقلابی و جنگ کریمه || 1980۱۹۸۰
|-
|| 14۱۴ || مارکس/ انگلس || 1856-1855،۱۸۵۶–۱۸۵۵، مقالاتی دربارهدربارهٔ سیاست در بریتانیا و جنگ کریمه || 1980۱۹۸۰
|-
|| 15۱۵ || مارکس/ انگلس || 1858-1856،۱۸۵۸–۱۸۵۶، اروپا و هند || 1986۱۹۸۶
|-
|| 16۱۶ || مارکس/ انگلس || 1860-1858،۱۸۶۰–۱۸۵۸، حوادث اروپا || 1980۱۹۸۰
|-
|| 17۱۷ || مارکس/ انگلس || 1860-1859،۱۸۶۰–۱۸۵۹، آقای وگت و موضوعات نظامی || 1981۱۹۸۱
|-
|| 18۱۸ || مارکس/ انگلس || 1862-1857،۱۸۶۲–۱۸۵۷، مقالاتی برای دانشنامه || 1987۱۹۸۷
|-
|| 19۱۹ || مارکس/ انگلس || 1864-1861،۱۸۶۴–۱۸۶۱، جنگ داخلی آمریکا || 1984۱۹۸۴
|-
|| 20۲۰ || مارکس/ انگلس || 1868-1864،۱۸۶۸–۱۸۶۴، ارزش، قیمت و بهره || 1985۱۹۸۵
|-
|| 21۲۱ || مارکس/ انگلس || 1870-1867،۱۸۷۰–۱۸۶۷، انجمن بین‌المللی کارگران || 1985۱۹۸۵
|-
|| 22۲۲ || مارکس/انگلس || 1871-1870،۱۸۷۱–۱۸۷۰، جنگ فرانسه و پروس || 1986۱۹۸۶
|-
|| 23۲۳ || مارکس/ انگلس || 174-1871،۱۷۴–۱۸۷۱، بین الملل،بین‌الملل، باکونین، مسئله خانه سازی || 1988۱۹۸۸
|-
|| 24۲۴ || مارکس/ انگلس|| 1883-1874،۱۸۸۳–۱۸۷۴، نقد برنامه گوتا، تکامل سوسیالیسم از تخیل به علم || 1989۱۹۸۹
|-
|| 25۲۵ || انگلس || آنتی دورینگ، دیالکتیک طبیعت || 1987 ۱۹۸۷
|-
|| 26۲۶ || انگلس || 1889-1882،۱۸۸۹–۱۸۸۲، منشامنشأ خانواده || 1990۱۹۹۰
|-
|| 27۲۷ || انگلس|| 1895-1890،۱۸۹۵–۱۸۹۰، اروپا || 1990۱۹۹۰
|-
|| 28۲۸ || مارکس|| نوشته‌های اقتصادی 1861-1857۱۸۶۱–۱۸۵۷ || 1986۱۹۸۶
|-
|| 29۲۹ || مارکس|| نوشته‌های اقتصادی، 1857-1861۱۸۵۷–۱۸۶۱ || 1987۱۹۸۷
|-
|| 30۳۰ || مارکس|| نوشته‌های اقتصادی، 1863-1861۱۸۶۳–۱۸۶۱ || 1988۱۹۸۸
|-
|| 31۳۱ || مارکس|| 1863-1861،۱۸۶۳–۱۸۶۱، دست نوشته‌های اقتصادی || 1989۱۹۸۹
|-
|| 32۳۲ || مارکس|| 1863-1861،۱۸۶۳–۱۸۶۱، دست نوشته‌های اقتصادی || 1989۱۹۸۹
|-
|| 33۳۳ || مارکس|| 1863-1861،۱۸۶۳–۱۸۶۱، دست نوشته‌های اقتصادی || 1991۱۹۹۱
|-
|| 34۳۴ || مارکس|| 1864-1861،۱۸۶۴–۱۸۶۱، نوشته‌های اقتصادی || 1994۱۹۹۴
|-
|| 35۳۵ || مارکس || سرمایه جلد 1۱ || 1996۱۹۹۶
|-
|| 36۳۶ || مارکس || سرمایه جلد 2۲ || 1997۱۹۹۷
|-
|| 37۳۷ || مارکس|| سرمایه جلد 3۳ || 1998۱۹۹۸
|-
|| 38۳۸ || مارکس/ انگلس|| نامه‌ها، 1851-1844۱۸۵۱–۱۸۴۴ || 1982۱۹۸۲
|-
|| 39۳۹ || مارکس/ انگلس|| نامه‌ها، 1855-1852۱۸۵۵–۱۸۵۲ || 1983۱۹۸۳
|-
|| 40۴۰ || مارکس/ انگلس|| نامه‌ها، 1859-1856۱۸۵۹–۱۸۵۶ || 1983۱۹۸۳
|-
|| 41۴۱ || مارکس/ انگلس|| نامه‌ها، 1864-1860۱۸۶۴–۱۸۶۰ || 1985۱۹۸۵
|-
|| 42۴۲ || مارکس/ انگلس|| نامه‌ها، 1868-1864۱۸۶۸–۱۸۶۴ || 1987۱۹۸۷
|-
|| 43۴۳ || مارکس/ انگلس|| نامه‌ها، 1870-1868۱۸۷۰–۱۸۶۸ || 1988۱۹۸۸
|-
|| 44۴۴ || مارکس/ انگلس|| نامه‌ها، 1873-1870۱۸۷۳–۱۸۷۰ || 1989۱۹۸۹
|-
|| 45۴۵ || مارکس/ انگلس|| نامه‌ها، 1879-1874۱۸۷۹–۱۸۷۴ || 1991۱۹۹۱
|-
|| 46۴۶ || مارکس/ انگلس|| نامه‌ها، 1883-1880۱۸۸۳–۱۸۸۰ || 1992۱۹۹۲
|-
|| 47۴۷ || انگلس|| نامه‌ها، 1886-1883۱۸۸۶–۱۸۸۳|| 1985۱۹۸۵
|-
|| 48۴۸ || انگلس|| نامه‌ها، 1890-1887۱۸۹۰–۱۸۸۷ || 2001۲۰۰۱
|-
|| 49۴۹ || انگلس|| نامه‌ها، 1892-1890۱۸۹۲–۱۸۹۰ || 2001۲۰۰۱
|-
|| 50۵۰ || انگلس|| نامه‌ها، 1895-1892۱۸۹۵–۱۸۹۲ || 2004۲۰۰۴
|}
 
 
== جستارهای وابسته ==