تفاوت میان نسخه‌های «لیپوزوم»

۸ بایت اضافه‌شده ،  ۲ سال پیش
جز
اصلاح نویسه عربی، + ویرایش با ماژول ابرابزار با استفاده از AWB
جز (ه‌ی --> هٔ با استفاده از AWB)
جز (اصلاح نویسه عربی، + ویرایش با ماژول ابرابزار با استفاده از AWB)
'''لیپوزوم''' به یک [[وزیکول]] میکروسکوپی شامل دو لایۀلایهٔ فسفولیپیدی گفته می شودمی‌شود که یک فضای مائی را احاطه نموده است. لیپوزوم هالیپوزوم‌ها به دلیل خصوصیات آمفی پاتیک، امکان دارورسانی جهت داروهای [[هیدروفیل]] و [[لیپوفیل]] را فراهم می نمایندمی‌نمایند. ویژگی هاییویژگی‌هایی از قبیل سمیت ذاتی پایین، زیست تجزیه پذیری و فقدان ایمونوژنیسیته، سبب شده است که لیپوزوم هالیپوزوم‌ها به عنوان یک سیستم دارورسانی مورد توجه واقع شوند.<ref>[http://www.roshd.ir/Default.aspx?tabid=442&EntryID=1681&SSOReturnPage=Check&Rand=0 علوم و فنون جديدجدید - ليپوزوم‌هالیپوزوم‌ها<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{ویکی‌انبار-رده|Liposomes}}
{{اشکال دارویی}}
لیپوزومها :حبابچه هایيحبابچه‌هایی به قطر تقريبيتقریبی nm2 هستند که ديوارهدیواره فسفوليپيديفسفولیپیدی دو لايهلایه شبيهشبیه به غشا سلوليسلولی دارند و مي توانندمی‌توانند در ديوارهدیواره يایا فضايفضای داخليداخلی خود مواد مختلفيمختلفی را حمل مي کنند می‌کنند.ليپوزومها لیپوزومها در آزمايشگاهآزمایشگاه از مشتقات فسفو ليپيديلیپیدی طبيعيطبیعی (مثل فسفاتيديلفسفاتیدیل اتانول آمينآمین تخم مرغ ) يایا از تركيباتترکیبات surfactant خالص (مثل ديولدیول اويلاویل فسفاتيديلفسفاتیدیل اتانول آمينآمین DOPE = ) توليد مي شوندتولید می‌شوند.
 
طبقهطبقه‌بندی بندي ليپوزومهالیپوزومها بر اساس اندازه :
 
1. Small Unilamellar Vesicles (SUV) nm25 _100_۱۰۰ شامل ليپيدهايلیپیدهای دو لايهلایه ساده
 
2. Large Unilamellar Vesicles LUV)) nm 100_400۱۰۰_۴۰۰ شامل ليپيدهايلیپیدهای دو لايهلایه ساده
 
3. MultiLamellar Vesicles (MLV) بيشبیش از nm 400 شامل ليپيدهايلیپیدهای چند لايهلایه پيچيدهپیچیده
 
پيشرفت هايپیشرفت‌های بزرگ در كاربرد ليپوزومکاربرد لیپوزوم:
 
۱. پایداری فضایی
1. پايداري فضايي
 
2۲. بار گذاريبارگذاری از راه دور توسط PH و شيبشیب يونيیونی
 
۳. پایه‌گذاری لیپولکس در کمپلکس لیپوزوم‌های کاتیونی با اسیدهای نوکلئیک آنیونی یا پروتئین‌ها
3. پايه گذاري ليپولكس در كمپلكس ليپوزوم هاي كاتيوني با اسيد هاي نوكلئيك آنيوني يا پروتئين ها
 
طبقهطبقه‌بندی بندي ليپوزومهالیپوزومها بر اساس كاربردکاربرد ماهيتماهیت:
 
1. Stealth liposome: (nm200) عامل نفوذ داروهايداروهای ضد سرطانيسرطانی به درون تومورها در ايناین ليپوزومهالیپوزومها گيرنده يگیرندهٔ LSL)) Surface Ligand Liposomeاست كهکه از جنس polyoxyethylene يایا monosialoganglioside مي باشدمی‌باشد. ايناین ذرات به دليلدلیل داشتن پوشش پليپلی اتيلناتیلن گليكولگلیکول (PEG) مي توانندمی‌توانند از سيستمسیستم ايمنيایمنی به خصوص سلولهايسلولهای رتيكلورتیکلو اندو تليالتلیال (RES) فرار كنند کنند.
 
2. Conventional liposome: nm) 100۱۰۰) ايناین ليپوزوملیپوزوم‌ها هادارای دارايغشای غشايلیپیدی ليپيديغیر غيراختصاصی اختصاصي خنثيخنثی است و دارايدارای ظرفيتظرفیت حمل ماده كمتريکمتری است. گاهيگاهی جهت ماندگاريماندگاری درغشا پلاسماييپلاسمایی به آن كلسترول مي افزايندکلسترول می‌افزایند.
 
3. Targeted liposome: عوامل اختصاصياختصاصی فعاليفعالی بر رويروی سطح غشا يایا سطح ليگاندهايلیگاندهای غشاييغشایی اتصال يافتهیافته است. روش ADEPT))Antibody Directed Enzyme Prodrug Therapy با استفاده از ايناین ليپوزوم هالیپوزوم‌ها صورت مي گيرد می‌گیرد. با استفاده از ايناین روش آنتيآنتی باديبادی خاص آنتيآنتی ژنهايژنهای سلول هدف را بر رويروی ليپوزوملیپوزوم سوار كردهکرده وآنزيموآنزیم را درون ليپوزوملیپوزوم قرار مي دهند می‌دهند. ليپوزوملیپوزوم توسط آنتيآنتی باديبادی به سلول هدف متصل شده و آنزيمآنزیم به درون سلول هدايت ميهدایت شودمی‌شود.
 
4. Cationic liposome: ليپوزوملیپوزوم PH پايينپایین مي تواندمی‌تواند با دارويداروی باردار شده و نا محلول در آب تر كيبکیب شود. با اتصال محيطمحیط خنثيخنثی شده ،شده، دارو نيزنیز خنثيخنثی شده و اجازه مي يابدمی‌یابد از غشا عبور كند کند. رها سازيرهاسازی دارو توسط انتشار و در ديگردیگر روشها توسط اندوسيتوزاندوسیتوز انجام مي شودمی‌شود.
 
[[رده:اشکال دارویی]]