تفاوت میان نسخه‌های «تاریخ یعقوبی»

جز
اصلاح نویسه عربی، + ویرایش با ماژول ابرابزار با استفاده از AWB
جز (افزودن سبک نگارش و ویژه گی های کتاب)
جز (اصلاح نویسه عربی، + ویرایش با ماژول ابرابزار با استفاده از AWB)
 
== سبک نگارش کتاب ==
این کتاب خلاصه‌ای است از تاریخ جهان از آغاز تا میانه‌های [[سده ۳ (قمری)|سده ۳ق]] است<ref name="جهان اسلام" /> که نکات آشکاری در مورد سازمان اداری و تشکیلاتی حکومت‌های [[سده ۲ (قمری)|سده ۲]] و [[سده ۳ (قمری)|سده ۳ق]] روشن می‌کند. منشیگری و کاتب بودن یعقوبی به او کمک کرد تا اطلاعات گرانبهایی را در کتاب خود بگنجاند.<ref>{{یادکرد |کتاب=منابع تاریخی ایران در دوران اسلامی |نویسنده=ورهرام، غلامرضا |ناشر=امیر کبیر |چاپ=اول |شهر=تهران |صفحه=ص۱۶ |سال=۱۳۷۱ |شابک=}}</ref>
 
=== ویژه گی هایگی‌های کتاب ===
ویژگی آشکار تاریخ یعقوبی یاد سرگذشت امامان [[شیعه]] است . با توجه به تاريختاریخ نگارش ايناین اثر، بايدباید دانست كهکه تاريختاریخ يعقوبى،یعقوبی، قديمى‏ترينقدیمی‌ترین تاريختاریخ عمومىعمومی است كهکه در تمدن اسلامىاسلامی نگاشته شده و به دست ما رسيدهرسیده است.
 
شيوهشیوه نگارش ايناین كتاب،کتاب، شيوه‏اىشیوه‌ای تاريخىتاریخی است نه حديثىحدیثی. بدينبدین معنا كهکه يعقوبىیعقوبی مانند برخىبرخی از مورخان محدث، حوادث تاريخىتاریخی را به صورت حديثحدیث با ذكرذکر سلسله سند نياورده،نیاورده، بلكهبلکه به عنوان يكیک مورخ، پس از استفاده از مآخذ مختلف، كتابکتاب خود را تأليفتألیف كردهکرده است. كارکار او از ايناین حيثحیث شبيهشبیه كتابکتاب اخبار الطوال دينورىدینوری ومروج الذهب مسعودىمسعودی است نه مانند تاريختاریخ طبرىطبری. بايدباید توجه داشت كه،که، گر چه شكلشکل تأليفتألیف كتابکتاب «تاريخىتاریخی» است، اما به دليلدلیل آن كهکه وىوی سند مطالب خود را نياوردهنیاورده راه را براىبرای بررسىبررسی سندىسندی نقلها بر محققان بسته است.
 
=== فصل بندیفصل‌بندی کتاب ===
افزون بر آن، سيرسیر تدوينتدوین كتابکتاب يعقوبى،یعقوبی، بر اساس «سالشمار» نيست،نیست، بلكهبلکه بر اساس سر فصلهاىفصلهای تاريخىتاریخی مانند روىروی كارکار آمدن خلفاست. ايناین شيوه‏اىشیوه‌ای است كهکه مسعودىمسعودی هم در كتابکتاب مروج الذهب از آن پيروىپیروی كردهکرده در حالىحالی كهکه در تاريختاریخ طبرىطبری حوادث به صورت سالشمار آمده است.
 
او به مناسبت ذکر وفات [[امامان شیعه|ائمه]]، خلاصه‌ای از سرگذشت و سخنان آنان را تا امام [[علی النقی]] آورده است.<ref name="جهان اسلام" />
 
=== ترجمه کتاب ===
تاريختاریخ يعقوبىیعقوبی را مرحوم دكتردکتر محمد ابراهيمابراهیم آيتىآیتی به همراه مقدمه‏اىمقدمه‌ای سودمند در دو جلد ترجمه كردهکرده و در سال 1342۱۳۴۲ شمسىشمسی توسط بنگاه ترجمه و نشر كتابکتاب منتشر شده است.
 
== منابع ==
{{پانویس|2۲}}
 
{{کتاب-خرد}}