باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
اصلاح نویسه عربی، + ویرایش با ماژول ابرابزار با استفاده از AWB
'''حسینعلی میرزا اعتضادالسلطنه''' ([[۱۲۷۰]]-[[۱۳۳۲]]) فرزند ارشد [[محمدعلی شاه قاجار]] بود که در [[تبريزتبریز]] متولد شد.
 
تحصيلاتتحصیلات خود را در اندرون و مکتب‌خانه سلطنتی تبريزتبریز انجام داد. بعد از آنکه پدرش به ولايتعهدیولایتعهدی [[مظفرالدينمظفرالدین شاه]] رسيدرسید و او نيزنیز به لقب «اعتضادالسلطنه» که پيش‌تر،پیش‌تر، از آن محمدعلی ميرزامیرزا بود، ملقب شد. در جوانی مردی فاضل و جامع بود. بعد از خلع پدرش از سلطنت چند سالی او را در [[امپراتوری روسیه|روسيهروسیه]]، [[امپراتوری عثمانی|عثمانی]] و اروپا همراهی کرد؛ سپس به تهران آمد و حاکم چند شهرستان شد. پس از آن برای مدتی حاکم اصفهان شد. يکیک بار هم در سال [[۱۳۰۱]] در غيابغیاب برادرش [[احمد شاه]] و [[محمد حسن ميرزامیرزا]] وليعهد،ولیعهد، نايب‌السلطنهنایب‌السلطنه گرديدگردید. در سال [[۱۳۰۴|١٣٠۴]] پس از خلع [[قاجاريهقاجاریه]]، دولت مزاحم وی نشد و او در [[تهران]] باقی ماند و اوقات خود را به مطالعه و شکار می‌گذرانيدمی‌گذرانید.
 
مادرش ربابه خانم مليح‌السلطنهملیح‌السلطنه دختر سلطان يوسفیوسف ميرزامیرزا بيان‌الممالکبیان‌الممالک بود و چون از قاجاريهقاجاریه نبود، حسينعلیحسینعلی ميرزامیرزا به وليعهدیولیعهدی انتخاب نشد. در جوانی با قمرالدوله دختر ابوالفتح‌ميرزاابوالفتح‌میرزا سالارالدوله ازدواج کرد ولی پس از چندی از هم جدا شدند که حاصل ايناین ازدواج دو پسر بود. از همسر ديگردیگر خود نيزنیز چند فرزند پيداپیدا کرد. در  [[۱۳۳۲]] در تهران درگذشت و در کنار قبر ناصرالدين‌شاهناصرالدین‌شاه دفن گرديدگردید.
 
== منابع ==
* [[تاريختاریخ مختصر احزاب سياسیسیاسی ايرانایران]]، [[محمدتقی بهار]]، جلد ۱، ص ۱۹۲، تهران:امیرکبیر، ۱۳۵۷.
* [[شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران]]، [[باقر عاقلی]]، جلد ۱، ص ۱۳۴، تهران:نشر گفتار، ۱۳۸۰.