تفاوت میان نسخه‌های «تنها و گل‌ها»

جز
←‏خلاصه داستان: اصلاح نویسه عربی، + ویرایش با ماژول ابرابزار با استفاده از AWB
جز (←‏top: حذف پارامترهای ناموجود با استفاده از AWB)
جز (←‏خلاصه داستان: اصلاح نویسه عربی، + ویرایش با ماژول ابرابزار با استفاده از AWB)
 
== خلاصه داستان ==
علی پولها یش را در قمار می‌بازد او وقتی درمی يابدیابد كهکه به او نارو زدهزده‌اند اند يكییکی از قماربازها را از پا درمی آورددرمی‌آورد و به زندان می افتدمی‌افتد. در غيبتغیبت او زن و فرزندش می ميرندمی‌میرند. علی در ندامتگاه با كريمکریم آشنا می شودمی‌شود. رئيسرئیس زندان از علی می خواهدمی‌خواهد كهکه در صورت آزادی بكوشدبکوشد تا فرد مفيدیمفیدی برای جامعه باشد. علی، پس از آزادی، كارشکارش را به عنوان نوازندهنوازندهٔ ی ويلنویلن در كافه هایکافه‌های پايينپایین شهر آغاز می كندمی‌کند و به تدريجتدریج آوازه ای می جويدمی‌جوید و بدهی هایبدهی‌های زنی فقيرفقیر را می پردازدمی‌پردازد و از او و فرزندش سيمينسیمین مراقبت می كندمی‌کند. او بچه هایبچه‌های سر راهی و بی سرپرست را به خانه می آوردمی‌آورد و بزرگ می كندمی‌کند. سال هاسال‌ها بعد سيمينسیمین با جوان دانشجويیدانشجویی آشنا می شودمی‌شود و علی مراسم جشن ازدواج آن دو را برگزار می كندمی‌کند. در روزهايیروزهایی كهکه سيمينسیمین و شوهرش به ماه عسل رفته اندرفته‌اند علی بينايیبینایی اش را از دست می دهدمی‌دهد و با آمدن آنها فوت می كندمی‌کند. علی قبل از مرگ عكسعکس مشترک خود و همسرش را به سيمينسیمین می دهدمی‌دهد و فاش می كندمی‌کند كهکه پدر واقعی اش نبوده است.
 
== بازیگران ==