تفاوت میان نسخه‌های «تری‌گلیسرید»

جز
اصلاح نویسه عربی، + ویرایش با ماژول ابرابزار با استفاده از AWB
(PNG -> SVG (GlobalReplace v0.6.5))
جز (اصلاح نویسه عربی، + ویرایش با ماژول ابرابزار با استفاده از AWB)
تری گلیسرید از یک [[گلیسرول]] و سه [[اسید چرب]] تشکیل یافته‌است.
 
تری گلیسرید یا تری آسيلآسیل گليسرولگلیسرول از ترکيبترکیب يكیک الكلالکل سه عامله به نام گليسرولگلیسرول و سه اسيداسید چرب ايجادایجاد می شودمی‌شود. نام اختصاری آن T.G است. .T.G شکل مهمی از ذخيرهذخیره انرژی است و نسبت به قندها دارای ميزانمیزان انرژيانرژی نهفته بيشتريبیشتری است. همچنينهمچنین ايناین مولكولمولکول ازنظر شيميايیشیمیایی مولكولیمولکولی بی اثر(inert) است و خصلت آب گريزیگریزی آن نيزنیز از وجوه متمايزكنندهمتمایزکننده آن نسبت به كربوهيدراتکربوهیدرات هاست. تری گلیسرید جزء اصلی [[ال‌دی‌ال|لیپوپروتئین هایلیپوپروتئین‌های با دانسیته خیلی كمکم]] (VLDL) و [[شيلوميكرونشیلومیکرون]] (CHY) است.
 
== جذب ==
جذب تری گلیسریدهای غذا در روده و پس از اثر آنزیم [[لیپاز]] و تجزیه آنها به مونوگلیسرید صورت می گیردمی‌گیرد. سپس در سلول هایسلول‌های روده مجدداً تری گلیسرید تشکیل و ازطریق [[کیلومیکرون|کیلومیکرونها]]ها و سیستم لنفاوی وارد گردش خون وریدی می شودمی‌شود. محل اصلی متابولیسم تری گلیسرید در بدن سلول هایسلول‌های کبد و سلول هایسلول‌های چربی است.
 
== جستارهای وابسته ==
[[کلسترول]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}