تفاوت میان نسخه‌های «سازمان بین‌المللی استانداردسازی»

←‏top: تمیزکاری، + ویرایش با ماژول ابرابزار با استفاده از AWB
(←‏top: تمیزکاری، + ویرایش با ماژول ابرابزار با استفاده از AWB)
سازمان بین المللیبین‌المللی استاندارد (ISO) چیست؟
 
'''(ISO) چیست؟'''
 
(ISO) که مقر آن در ژنو می باشد,می‌باشد، یک سازمان غیر دولتی بینغیردولتی المللیبین‌المللی است که در ۲۴ فوریه سال ۱۹۴۷ تاسیستأسیس یافت. این سازمان متشکل از موسسه هایموسسه‌های ملی استاندارد کردن ۱۳۰ کشور بزرگ و کوچک,کوچک، صنعتی و در حال توسعه از کلیه مناطق دنیا می باشدمی‌باشد. وظیفه اصلی (ISO) توسعه استاندارد کردن و فعالیت هایفعالیت‌های مرتبط در جهان با نگرشی تسهیل کننده نسبت به تبادلات بین المللیبین‌المللی کالاها و خدمات,خدمات، بهبود همکاری در محدوده علمی,علمی، فنی,فنی، اطلاعاتی و فعالیت هایفعالیت‌های اقتصادی و حمایت از تولید کنندهتولیدکننده و مصرفمصرف‌کننده کننده می باشدمی‌باشد. سازمان بین المللیبین‌المللی استاندارد (ISO) تدوین استانداردهای فنی و اختیاری را بر عهده دارد.
 
این استانداردها تقریباً شامل کلیه موارد مربوط به تکنولوژی می گرددمی‌گردد و نیز کمک به ساخت و عرضه کالاها و خدمات موثرتر,موثرتر، ایمن تر و بهداشتی تر می نمایدمی‌نماید. استانداردهای (ISO) تجارت و بازرگانی بین کشورها را آسان تر و صحیح تر می کندمی‌کند و به طور کلی از مصرف کنندگانمصرف‌کنندگان کالاها و خدمات حمایت کرده و زندگی آنها را سهل تر می نمایدمی‌نماید. به عبارت دیگر اقدامات (ISO) که منتج به موافقت نامهنامه‌های هایبین‌المللی بینگشته، المللی گشته, نهایتانهایتاً به صورت استانداردهای بین المللیبین‌المللی چاپ می شودمی‌شود.
 
سازمان بین المللیبین‌المللی استاندارد (ISO) از اعضای خود تشکیل شده است و سازمان هایسازمان‌های عضو (اعضای اصلی یا Member baby) نمایندگان مراجع استاندارد کردن در کشورهای متبوع خود می باشند,می‌باشند، بنابراین فقط یک سازمان می تواندمی‌تواند به عنوان نماینده از هر کشور عضویت یابد.
 
از اعضای دیگر سازمان بین المللیبین‌المللی استاندارد (ISO) عضو مکاتبه ای (Correspondent Member) می باشدمی‌باشد که معمولامعمولاً سازمانی از یک کشور است که تا به حال فعالیتی در ارتباط با استاندارد کردن و تدوین استاندارد نداشته است. این سازمان صرفاً در مواردی که ذی نفعذی‌نفع است اطلاعاتی کسب می نمایدمی‌نماید و در فعالیت هایفعالیت‌های فنی مشارکتی ندارد.
 
عضو دیگر (ISO) عضو مشترک (Subscriber Member) است که کشورهایی که دارای اقتصادی خرد میمی‌باشند باشند می توانندمی‌توانند این عضویت را داشته باشند.
 
سازمان بین المللیبین‌المللی استاندارد تا پایان ژانویه ۲۰۰۱ دارای ۱۳۸ عضو شامل ۹۱ عضو اصلی,اصلی، ۳۶ عضو مکاتبه ای و ۱۱ عضو مشترک بوده است. موسسهمؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از جمله اعضای اصلی آن بوده و در تدوین استانداردهای بین المللیبین‌المللی مشارکت دارد.
 
'''۲- ریشه کلمه (ISO) از چیست ؟'''
 
تصور می شودمی‌شود که کلمه (ISO) مخفف International Organization for Standardization
 
است,است، در حالی که مخفف عبارت فوق می بایستمی‌بایست به صورت (IOS) باشد. (ISO) در اصل از کلمه یونانی (isos) مشتق شده و به معنی (برابر) و ریشه پیشوند (iso) در انگلیسی است.
 
از ((«برابر))» تا ((«استاندارد))» علت انتخاب کلمه (ISO)به عنوان نام یک سازمان بین المللیبین‌المللی به سهولت دانسته می شودمی‌شود. سازمان بینبین‌المللی المللی استاندارد,استاندارد، در صورت توجه به زبان کشورهای عضو,عضو، در انگلیسی به صورت (IOS) و در فرانسه به صورت (OIN) در می آیدمی‌آید ولی به طور کلی بدون در نظر گرفتن زبان کشور خاص,خاص، نام سازمان بین المللیبین‌المللی استاندارد به صورت (ISO) خلاصه می شودمی‌شود.
 
۳- چرا نیاز به استانداردهای بین المللیبین‌المللی است و تدوین استانداردهای بین المللیبین‌المللی چگونه انجامی می گیرد؟می‌گیرد؟
 
به طور کلی استانداردها توافق نامه هاینامه‌های مستند شده,شده، متضمن ویژگی ها,ها، مشخصات فنی یا سایر ضوابط دقیق جهت استفاده به عنوان قوانین,قوانین، راهنما یا شرح مشخصات به منظور حصول اطمینان از مناسبت مواد,مواد، کالاها,کالاها، فرآیندهافرایندها و خدمات با اهداف مورد نظر می باشدمی‌باشد وجود استانداردهای ناهماهنگ برای تکنولوژی هایتکنولوژی‌های مشابه در کشورها و مناطق مختلف منجر به ایجاد (موانع فنی فراراه تجارت) می گرددمی‌گردد.
 
صنایع صادرات گرا نیاز به قبول کردن استانداردهای بین المللی,بین‌المللی، به منظور منطقی کردن فرآیندفرایند تجارت بین المللیبین‌المللی را حس کرده اندکرده‌اند و این امر از دلایل اصلی تاسیستأسیس (ISO) بشمار می رودمی‌رود.
 
صنایع مختلف در دنیا نیاز به استاندارد خاص را به موسسهمؤسسه استاندارد ملی کشور متبوع اعلام می نمایندمی‌نمایند و تدوین استانداردها می تواندمی‌تواند از اعضای اصلی به سازمان بین المللیبین‌المللی استاندارد انعکاس یابد. استانداردهای بین المللیبین‌المللی برای بسیاری از تکنولوژی هاتکنولوژی‌ها مانند ارتباطات,ارتباطات، فرآیندهای اطلاعاتی,اطلاعاتی، نساجی,نساجی، بستهبسته‌بندی، بندی, توزیع,توزیع، تولید و مصرف انرژی,انرژی، ساخت کشتی,کشتی، بانکداری و خدمات اقتصادی تهیه می شوندمی‌شوند و دلایل عمده تهیه آنها عبارتند از :
 
۱- پیشرفت جهانی در آزاد سازی تجارت
 
۲- تداخل بخش هایبخش‌های مختلف صنایع
 
۳- سیستم هایسیستم‌های ارتباطات جهانی
 
۴- نیاز کشورهای در حال توسعه
۵- رشد و شکوفایی تکنولوژی
 
کار فنی (ISO) کاملاکاملاً غیر متمرکز و در چارچوب تشکیلات ۲۸۵۰ کمیته فنی,فنی، زیر کمیته و گروههایگروه‌های کاری انجام می گیردمی‌گیرد. در این کمیته هاکمیته‌ها نمایندگان متخصصین صنعت,صنعت، موسسهموسسه‌های های تحقیقاتی,تحقیقاتی، صاحب نظران دولتی,دولتی، سازمانسازمان‌های های مصرف کنندهمصرف‌کننده و سازمان های بینسازمان‌های المللیبین‌المللی از کلیه نقاط دنیا به عنوان شرکای واحد حل مشکلات جهانی استاندارد کردن گرد هم می آیندمی‌آیند. به طوری که در اجلاسیه هایاجلاسیه‌های (ISO) در هر سال حدود ۳۰۰۰۰ متخصص شرکت می نمایندمی‌نمایند.
 
کمیته هایکمیته‌های فنی (ISO) متشکل از اعضای فعال (P-member) و اعضای ناظر (O-member) می باشدمی‌باشد که وظیفه دارند تدوین استانداردهایی را که ضروری به نظر می رسد,می‌رسد، بررسی و مطرح نمایند. پس از موافقت اعضا با موضوع پیشنهادی,پیشنهادی، مدارک علمی و فنی مربوط (Draft Committee) تهیه و بین اعضا توزیع می گرددمی‌گردد که پس از انجام اصلاحات لازم به صورت پیش نویس نهایی استاندارهای بین المللیبین‌المللی ( Draft International Standard) در می آیندمی‌آیند. پیش نویس هاینویس‌های مذکور مجدداً برای اعضا فرستاده می شوندمی‌شوند تا پس از انجام آخرین اصلاحات بعمل آمده و تصویب نهایی به صورت استانداردهای بین المللیبین‌المللی ایزو به چاپ رسد.
 
به طور کلی دامنه کار (ISO) به یک شاخه اختصاصی محدود نمی شودنمی‌شود و شامل کلیه موضوعات و رشته هایرشته‌های فنی به غیر از مهندس الکتریکی و الکترونیکی که از مسولیت هایمسولیت‌های کمیته IEC ( International Electrical Commission) است, میاست، گرددمی‌گردد.
 
تاکنون حدود ۱۲۰۰۰ استاندارد بین المللیبین‌المللی به زبان هایزبان‌های انگلیسی و فرانسه تهیه گردیده است که فهرست کلیه استانداردها در کاتالوگ (ISO) موجود می باشدمی‌باشد.
 
۴- تضمین کیفیت و استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰
 
از دیدگاه عمومی و بر پایه اصول علمی,علمی، (تضمین کیفیت) شواهدی را فراهم می آوردمی‌آورد تا بر اساس آنها کلیه اشخاص ذیربط (از جمله مدیران,مدیران، کارکنان و مشتریان) اعتماد داشته باشند که تمامی فعالیت هایفعالیت‌های مرتبط به کیفیت به طور موثرمؤثر و کارا به اجرا در می آیدمی‌آید.
 
در استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ به ممیزی سیستم کیفیت تاکیدتأکید شده است,است، به وطوری که انجام توامتوأم با هدف و برنامه آن ابزاری موثرمؤثر برای تضمین کیفیت در هر سازمان طالب کیفیت,کیفیت، استمرار کیفیت و بهبود مستمر محسوب می شودمی‌شود.
 
استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ در واقع تعیین کننده,کننده، ویژگی هاویژگی‌ها و یا مشخصات فنی برای محصول نیستند بلکه استانداردهایی می باشندمی‌باشند که بر فرآیندفرایند و عملکرد تمامی فعالیت هاییفعالیت‌هایی که بر کیفیت محصول یا خدمت نهایی تاثیرتأثیر گذار است,است، توجه دارد و به همین دلیل برای هر صنعتی دارای کاربرد است.
 
استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ استانداردهایی مدیریتی بوده و به این نکته تاکیدتأکید دارد که کیفیت باید در فرآیندفرایند تولید و در تمامی بخش هایبخش‌های یک سازمان (کارخانه یا شرکت) از جمله بخش طراحی,طراحی، بخش تدارکات,تدارکات، بخش تولید,تولید، بخش کنترل کیفیت,کیفیت، بخش آموزش و غیره بوجود آید.
 
استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ به طور کلی در سه طبقه,طبقه، قرار می گیرند می‌گیرند:
 
الف – استانداردهای مربوط به مدیریت کیفیت و عناصر سیستم کیفیت (سری ایزو ۹۰۰۴)
پ – سایر استانداردهای راهنما و حمایت کننده (ایزو ۸۰۴۲, سری ایزو ۹۰۰۰ و سری ایزو ۱۰۰۰۰)
 
(۳۱۷۴) هستند,هستند، تحت عنوان الگوهای تضمین کیفیت,کیفیت، پذیرفته شده اندشده‌اند و صدور گواهینامه برای سیستم هایسیستم‌های کیفیت بر حسب انطباق با یکی از این استانداردها صورت می گیردمی‌گیرد. لازم بهاست ذکر استشود که در ویرایش سال ۲۰۰۰ فقط یک استاندارد ISO 9001, جایگزین استانداردهای ۸۴۰۲ و ISO 9001 و ISO 9002 و ISO 9003 گردیده است.
 
عناوین کامل این استانداردها بدین صورت است:
 
۱- استاندارد ایران – ایزو ۹۰۰۱ (۱۳۷۴) – سیستم کیفیت – الگو برای تضمین کیفیت در طراحی,طراحی، توسعه,توسعه، تولید,تولید، نصب و ارایه خدمات
 
۲- استانداردهای ایران – ایزو ۹۰۰۲ (۱۳۷۴) – سیستم کیفیت – الگو برای تضمین کیفیت در تولید,تولید، نصب و ارایه خدمات
 
۳- استانداردهای ایران – ایزو ۹۰۰۳ (۱۳۷۴) – الگو برای تضمین کیفیت در بازرسی و آزمون نهایی
 
از جمله استانداردهای راهنما – استاندارد ایران – ایزو ۸۴۰۲ (۱۳۷۴) می باشدمی‌باشد که در برگیرنده ۶۷ اصطلاح و تعریف در هر یک از زمینه هایزمینه‌های کیفیت,کیفیت، سیستم کیفیت,کیفیت، مدیریت کیفیت و ابزار و فنون مرتبط است.
 
'''لیست گواهینامه هایگواهینامه‌های سیستم مدیریت کیفیت:'''
 
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001  GMP ISO 22000  IFS HACCP ISO 27001 ISO/IEC 20000 ISO 13485  ISO/TS 16949 EN 16000 ISO 10002 ISO 10004 ISO 10006 ISO 10015 ISO 30000 ISO 31000 SA 8000  HSE-M{{جعبه اطلاعات سازمان
|نام سازمان = سازمان بین‌المللی استاندارد
|تصویر = ISO members.png
۱۶٬۲۹۶

ویرایش