تفاوت میان نسخه‌های «الفبای جاوی»

جز
←‏top: اصلاح نویسه عربی، + ویرایش با ماژول ابرابزار با استفاده از AWB
جز (←‏top: اصلاح نویسه عربی، + ویرایش با ماژول ابرابزار با استفاده از AWB)
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
! کاراکتر !! جدا !! ابتدایی !! میانی !! انتهایی !! صدا !! فارسی !! نام !! یونیکد
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ا}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ا}}</span> || || || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـا}}</span> || | {{IPA|/a/}} || | ا
| | الف || | 0627 ۰۶۲۷
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ب}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ب}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|بـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـبـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـب}}</span> || | {{IPA|/b/}} || | ب
| | با || | 0628 ۰۶۲۸
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ت}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ت}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|تـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـتـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـت}}</span> || | {{IPA|/t/}} || | ت
| | تا || | 062A
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ة}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ة}}</span> || || || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـة}}</span> || | {{IPA|/t/}} || | ة
| | تای مرتبط || | 0629 ۰۶۲۹
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ث}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ث}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ثـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـثـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـث}}</span> || | {{IPA|/s/}} || | ث
| | ثا || | 062B
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ج}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ج}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|جـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـجـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـج}}</span> || | {{IPA|/d͡ʒ/}} || | ژ\ج
| | جیم || | 062C
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ح}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ح}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|حـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـحـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـح}}</span> || | {{IPA|/h/}} || | ح
| | حا || | 062D
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|چ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|چ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|چـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـچـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـچ}}</span> || | {{IPA|/t͡ʃ/}} || | چ || | چا || | 0686 ۰۶۸۶
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|خ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|خ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|خـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـخـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـخ}}</span> || | {{IPA|/x/}} || | خ
| | خا || | 062E
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|د}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|د}}</span> || || || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـد}}</span> || | {{IPA|/d/}} || | د
| | دال || | 062F
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ذ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ذ}}</span> || || || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـذ}}</span> || | {{IPA|/z/}} || | ذ
| | ذال || | 0630 ۰۶۳۰
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ر}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ر}}</span> || || || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـر}}</span> || | {{IPA|/r/}} || | ر
| | را || | 0631 ۰۶۳۱
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ز}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ز}}</span> || || || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـز}}</span> || | {{IPA|/z/}} || | ز
| | زای || | 0632 ۰۶۳۲
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|س}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|س}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|سـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـسـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـس}}</span> || | {{IPA|/s/}} || | س
| | سین || | 0633 ۰۶۳۳
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ش}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ش}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|شـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـشـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـش}}</span> || | {{IPA|/ʃ/}} || | ش
| | شین || | 0634 ۰۶۳۴
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ص}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ص}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|صـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـصـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـص}}</span> || | {{IPA|/s/}} || | ص
| | صاد || | 0635 ۰۶۳۵
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ض}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ض}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ضـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـضـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـض}}</span> || | {{IPA|/d/}} || | ض
| | ضاد || | 0636 ۰۶۳۶
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ط}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ط}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|طـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـطـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـط}}</span> || | {{IPA|/t/}} || | ط
| | طا || | 0637 ۰۶۳۷
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ظ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ظ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ظـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـظـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـظ}}</span> || | {{IPA|/z/}} || | ظ
| | ظا || | 0638 ۰۶۳۸
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ع}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ع}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|عـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـعـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـع}}</span> || | {{IPA|/ʔ/}} || | ع
| | عین || | 0639 ۰۶۳۹
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|غ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|غ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|غـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـغـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـغ}}</span> || | {{IPA|/ɣ/}} || | غ
| | غین || | 063A
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ڠ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ڠ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ڠـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـڠـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـڠ}}</span> || | {{IPA|/ŋ/}} || | ڠ (نعْ\نغْ) || | ڠا || | 06A0
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ف}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ف}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|فـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـفـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـف}}</span> || | {{IPA|/f/}} || | ف
| | فا || | 0641 ۰۶۴۱
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ڤ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ڤ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ڤـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـڤـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـڤ}}</span> || | {{IPA|/p/}} || | پ || | ڤا || | 06A4
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ق}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ق}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|قـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـقـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـق}}</span> || | {{IPA|/ʔ/}} and {{IPA|/q/}} || | ق
| | قاف || | 0642 ۰۶۴۲
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ک}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ک}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|کـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـکـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـک}}</span> || | {{IPA|/k/}} || | ک
| | کاف || | 06A9
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ݢ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ݢ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ڬـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـڬـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـݢ}}</span> || | {{IPA|/g/}} || | گ || | گا || | 0762 ۰۷۶۲
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ل}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ل}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|لـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـلـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـل}}</span> || | {{IPA|/l/}} || | ل
| | لام || | 0644 ۰۶۴۴
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|م}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|م}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|مـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـمـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـم}}</span> || | {{IPA|/m/}} || | م
| | میم || | 0645 ۰۶۴۵
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ن}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ن}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|نـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـنـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـن}}</span> || | {{IPA|/n/}} || | ن
| | نون || | 0646 ۰۶۴۶
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|و}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|و}}</span> || || || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـو}}</span> || | {{IPA|/w/}} and {{IPA|/u, o, ɔ/}} || | و
| | واو || | 0648 ۰۶۴۸
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ۏ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ۏ}}</span> || || || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـۏ}}</span> || | {{IPA|/v/}} || | ڤ (و)
| | ۏ‎ا || | 06CF
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ه}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ه}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|هـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـهـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـه}}</span> || | {{IPA|/h/}} || | ه
| | های گرد || | 0647 ۰۶۴۷
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|يی}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|يی}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|يـیـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـيــیـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـيـی}}</span> || | {{IPA|/j/}} and {{IPA|/i, e, ɛ/}} || | ی
| | یا || | 064A
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ڽ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ڽ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ڽـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـڽـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـڽ}}</span> || | {{IPA|/ɲ/}} || |ݣ (نىْنیْ\نگْ)
| | ڽا || | 06BD
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ء}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ء}}</span> || || || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ء}}</span> || | {{IPA|/ʔ/}} || | ء
| | همزه || | 0621 ۰۶۲۱
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|أ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|أ}}</span> || || || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـأ}}</span> || | {{IPA|/ʔ, a, u/}} || | أ
| | الف همزه || | 0623 ۰۶۲۳
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|إ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|إ}}</span> || || || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـإ}}</span> || | {{IPA|/ʔ, i/}} || | إ
| | الف همزه زیر || | 0625 ۰۶۲۵
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ئ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ئ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ئـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـئـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـئ}}</span> || | {{IPA|/ʔ/}} || | ئ
| | یا همزه || | 0626 ۰۶۲۶
|}