تفاوت میان نسخه‌های «الگو:لیگ‌های فوتبال انگلستان»

به روزرسانی فصل ۲۰۱۷ - ۱۸
(به روزرسانی فصل ۲۰۱۷ - ۱۸)
* [[باشگاه فوتبال واتفورد|واتفورد]]{{,}}
* [[باشگاه فوتبال استوک سیتی|استوک سیتی]]{{,}}
* [[باشگاه فوتبال وستنیوکاسل برومویچ آلبیونیونایتد|وست برومویچنیوکاسل آلبیونیونایتد]]{{,}}
* [[باشگاه فوتبال سوانزی سیتی|سوانزی سیتی]]{{,}}
* [[باشگاه فوتبال ساندرلند|ساندرلند]]{{,}}
* [[باشگاه فوتبال ای. اف. سی بورنموث|بورنموث]]{{,}}
* [[باشگاه فوتبال میدلزبوروهادرسفیلد تاون|میدلزبوروهادرسفیلد تاون]]{{,}}
* [[باشگاه فوتبال برنلی|برنلی]]{{,}}
* [[باشگاه فوتبال هالبرایتون سیتیو هاو آلبیون|هالبرایتون و هاو سیتیآلبیون]]{{,}}
 
 
|group2 = [[چمپیونشیپ|لیگ چمپیونشیپ]]
|list2 =
[[باشگاه فوتبال برایتونهال و هاو آلبیونسیتی|برایتونهال و هاو آلبیونسیتی]] {{,}}[[باشگاه فوتبال نوریچ سیتی|نوریچ سیتی]] {{,}}[[باشگاه فوتبال نیوکاسل یونایتدمیدلزبورو|نیوکاسل یونایتدمیدلزبورو]] {{,}}[[باشگاه فوتبال استون ویلا|استون ویلا]] {{,}}[[باشگاه فوتبال دربی کانتی|دربی کانتی]] {{,}}[[باشگاه فوتبال شفیلد ونزدی|شفیلد ونزدی]]{{,}}[[باشگاه فوتبال برنتفورد|برنتفورد]] {{,}}[[باشگاه فوتبال ایپسویچ تاون|ایپسویچ تاون]] {{,}}[[باشگاه فوتبال ناتینگهام فارست|ناتینگهام فارست]] {{,}}[[باشگاه فوتبال بلکبرنشفیلد روورزیونایتد|بلکبرنشفیلد روورزیونایتد]] {{,}}[[باشگاه فوتبال ویگانبولتون اتلتیکواندررز|ویگانبولتون اتلتیکواندررز]] {{,}}[[باشگاه فوتبال ولورهمپتون واندررز|ولورهمپتون واندررز]] {{,}}[[باشگاه فوتبال کاردیف سیتی|کاردیف سیتی]] {{,}}[[باشگاه فوتبال لیدز یونایتد|لیدز یونایتد]] {{,}}[[باشگاه فوتبال بیرمنگام سیتی|بیرمنگام سیتی]] {{,}}[[باشگاه فوتبال بارتون آلبیون|بارتون آلبیون]] {{,}}[[باشگاه فوتبال هادرسفیلدوست تاونبرومویچ آلبیون|هادرسفیلدوست تاونبرومویچ آلبیون]]{{,}}[[باشگاه فوتبال کویینز پارک رنجرز|کویینز پارک رنجرز]] {{,}}[[باشگاه فوتبال ریدینگ|ریدینگ]] {{,}}[[باشگاه فوتبال روترهام یونایتدمیلوال|روترهام یونایتدمیلوال]] {{,}}[[باشگاه فوتبال فولام|فولام]] {{,}}[[باشگاه فوتبال بریستول سیتی|بریستول سیتی]] {{,}}[[باشگاه فوتبال بارنزلی|بارنزلی]]{{,}}[[باشگاه فوتبال پرستون نورث اند|پرستون نورث اند]]{{,}}
 
 
|group3 = [[لیگ یک فوتبال انگلستان|لیگ یک]]
|list3 =
[[باشگاه فوتبال میلتون کینز دونز|میلتون کینز دونز]] {{,}}[[باشگاه فوتبال میلوالروترهام یونایتد|میلوالروترهام یونایتد]] {{,}}[[باشگاه فوتبال برادفورد سیتی|برادفورد سیتی]] {{,}} [[باشگاه فوتبال چسترفیلدبلکپول|چسترفیلدبلکپول]] {{,}} [[باشگاه فوتبال پیتربورو یونایتد|پیتربورو یونایتد]] {{,}} [[باشگاه فوتبال کاونتری سیتیپورتسموث|کاونتری سیتیپورتسموث]] {{,}} [[باشگاه فوتبال بولتونبلکبرن واندررزروورز|بولتونبلکبرن واندررزروورز]] {{,}} [[باشگاه فوتبال شفیلدویگان یونایتداتلتیک|شفیلدویگان یونایتداتلتیک]] {{,}} [[باشگاه فوتبال سوئیندونپلیموث تاونآرگیل|سوئیندونپلیموث تاونآرگیل]] {{,}} [[باشگاه فوتبال فلیتوود|فلیتوود]] {{,}} [[باشگاه فوتبال جیلینگام|جیلینگام]] {{,}} [[باشگاه فوتبال روچدیل|روچدیل]] {{,}} [[باشگاه فوتبال نورث‌همپتون تاون|نورث‌همپتون تاون]] {{,}} [[باشگاه فوتبال اولدهام اتلتیک|اولدهام اتلتیک]] {{,}} [[باشگاه فوتبال ساوتند یونایتد|ساوتند یونایتد]] {{,}} [[باشگاه فوتبال شروزبری تاون|شروزبری تاون]] {{,}} [[باشگاه فوتبال چارلتون اتلتیک|چارلتون اتلتیک]] {{,}} [[باشگاه فوتبال بری|بری]] {{,}} [[باشگاه فوتبال بریستول راورز|بریستول راورز]] {{,}} [[باشگاه فوتبال والسال|والسال]] {{,}}[[باشگاه فوتبال اسکانتورپ یونایتد|اسکانتورپ یونایتد]] {{,}} [[باشگاه فوتبال ای‌اف‌سی ویمبلدون|ای‌.اف‌.سی ویمبلدون]] {{,}} [[باشگاه فوتبال پورتدونکستر ویلراورز|پورتدونکستر ویلراورز]]{{,}} [[باشگاه فوتبال آکسفورد یونایتد|آکسفورد یونایتد]]
 
 
|group4 = [[لیگ دو فوتبال انگلستان|لیگ دو]]
|list4 =
[[باشگاه فوتبال بلکپولپورت ویل|بلکپولپورت ویل]] {{,}}[[باشگاه فوتبال لیتونفارست اورینتگرین راورز|لیتونفارست اورینتگرین راورز]] {{,}} [[باشگاه فوتبال پورتسموثکاونتری سیتی|پورتسموثکاونتری سیتی]] {{,}} [[باشگاه فوتبال وایکام واندررز|وایکام واندررز]] {{,}} [[باشگاه فوتبال مورکم|مورکم]] {{,}} [[باشگاه فوتبال کرو آلکساندرا|کرو آلکساندرا]] {{,}} [[باشگاه فوتبال کراولی تاون|کراولی تاون]] {{,}} [[باشگاه فوتبال یئوویل تاون|یئوویل تاون]] {{,}} [[باشگاه فوتبال بارنت|بارنت]] {{,}} [[باشگاه فوتبال منزفیلد تاون|منزفیلد تاون]] {{,}} [[باشگاه فوتبال کمبریج یونایتد|کمبریج یونایتد]] {{,}} [[باشگاه فوتبال دونکسترسوئیندون راورزتاون|دونکسترسوئیندون راورزتاون]] {{,}} [[باشگاه فوتبال پلیموث آرگیلچسترفیلد|پلیموث آرگیلچسترفیلد]] {{,}} [[باشگاه فوتبال استیونج|استیونج]] {{,}} [[باشگاه فوتبال کولچستر یونایتد|کولچستر یونایتد]] {{,}} [[باشگاه فوتبال چلتنهام تاون|چلتنهام تاون]] {{,}} [[باشگاه فوتبال نیوپورت کانتی|نیوپورت کانتی]] {{,}} [[باشگاه فوتبال لوتون تاون|لوتون تاون]] {{,}} [[باشگاه فوتبال گریمزبی تاون|گریمزبی تاون]] {{,}} [[باشگاه فوتبال آکرینگتون استنلی|آکرینگتون استنلی]] {{,}}[[باشگاه فوتبال نوتس کانتی|نوتس کانتی]] {{,}} [[باشگاه فوتبال هارتللینکولن پول یونایتدسیتی|هارتللینکولن پول یونایتدسیتی]] {{,}} [[باشگاه فوتبال اکستر سیتی|اکستر سیتی]]{{,}} [[باشگاه فوتبال کارلایل یونایتد|کارلایل یونایتد]]
 
 
|group5 = [[لیگ فوتبال کنفرانس ملی انگلستان|لیگ کنفرانس ملی]]
|list5 =
[[باشگاه فوتبال فارستهارتل گرینپول راورزیونایتد|فارستهارتل گرینپول راورزیونایتد]] {{,}}[[باشگاه فوتبال ووکینگ|ووکینگ]] {{,}} [[باشگاه فوتبال دوور اتلتیک|دوور اتلتیک]] {{,}} [[باشگاه فوتبال تورکی یونایتد|تورکی یونایتد]] {{,}} [[باشگاه فوتبال گیتزهد|گیتزهد]] {{,}} [[باشگاه فوتبال رکسهام|رکسهام]] {{,}} [[باشگاه فوتبال براینتریمیدنهد تاونیونایتد|براینتریمیدنهد تاونیونایتد]] {{,}} [[باشگاه فوتبال سولیهال مورس|سولیهال مورس]] {{,}} [[باشگاه فوتبال مکلسفیلد تاون|مکلسفیلد تاون]] {{,}} [[باشگاه فوتبال ترانمره راورز|ترانمره راورز]] {{,}} [[باشگاه فوتبال ایستلی|ایستلی]] {{,}} [[باشگاه فوتبال داگنم و ردبریج|داگنم و ردبریج]] {{,}} [[باشگاه فوتبال یورک سیتیفایلد|یورک سیتیفایلد]] {{,}} [[باشگاه فوتبال لینکولنلیتون سیتیاورینت|لینکولنلیتون سیتیاورینت]] {{,}} [[باشگاه فوتبال آلدرشات تاون|آلدرشات تاون]] {{,}} [[باشگاه فوتبال چستر|چستر]] {{,}} [[باشگاه فوتبال بارو|بارو]] {{,}} [[باشگاه فوتبال مایدستون یونایتد|مایدستون یونایتد]] {{,}} [[باشگاه فوتبال نورث فریبیابسفلیت یونایتد|نورث فریبیابسفلیت یونایتد]] {{,}} [[باشگاه فوتبال ساوتپورتهالیفاکس تاون|ساوتپورتهالیفاکس تاون]] {{,}}[[باشگاه فوتبال گایزلی|گایزلی]] {{,}} [[باشگاه فوتبال بورم‌وود|بورم‌وود]] {{,}} [[باشگاه فوتبال ساتون یونایتد|ساتون یونایتد]]{{,}} [[باشگاه فوتبال بروملی|بروملی]]
 
 
|group6 = [[لیگ فوتبال کنفرانس شمال انگلستان|لیگ کنفرانس شمال]]
{{سرخط}}{{وسط‌چین}}( سطح ۶ ){{پایان وسط‌چین}}
|list6 =
[[باشگاه فوتبال فایلدیورک سیتی|فایلدیورک سیتی]] {{,}}[[باشگاه فوتبال هروگیت تاون|هروگیت تاون]] {{,}} [[باشگاه فوتبال بوستون یونایتد|بوستون یونایتد]] {{,}} [[باشگاه فوتبال نانیتون تاون|نانیتون تاون]] {{,}} [[باشگاه فوتبال تاموورث|تاموورث]] {{,}} [[باشگاه فوتبال چورلی|چورلی]] {{,}} [[باشگاه فوتبال استوک‌پورت کانتی|استوک‌پورت کانتی]] {{,}} [[باشگاه فوتبال آلفرتون تاون|آلفرتون تاون]] {{,}} [[باشگاه فوتبال کرزن اشتون|کرزن اشتون]] {{,}} [[باشگاه فوتبال استالی‌بریجبلیث سلتیکاسپارتانس|استالی‌بریجبلیث سلتیکاسپارتانس]] {{,}} [[باشگاه فوتبال یونایتد آف منچستر|یونایتد آف منچستر]] {{,}} [[باشگاه فوتبال برافورد پارک آونیو|برافورد پارک آونیو]] {{,}} [[باشگاه فوتبال گلاستر سیتی|گلاستر سیتی]] {{,}} [[باشگاه فوتبال براکلی تاون|براکلی تاون]] {{,}} [[باشگاه فوتبال تلفورد یونایتد|تلفورد یونایتد]] {{,}} [[باشگاه فوتبال ووستراسپنیمور سیتیتاون|ووستراسپنیمور سیتیتاون]] {{,}} [[باشگاه فوتبال گینزبورو ترینیتی|گینزبورو ترینیتی]] {{,}} [[باشگاه فوتبال کیدرمینستر هاریرس|کیدرمینستر هاریرس]] {{,}} [[باشگاه فوتبال هالیفاکسنورث تاونفریبی یونایتد|هالیفاکسنورث تاونفریبی یونایتد]] {{,}} [[باشگاه فوتبال سالفورد سیتی|سالفورد سیتی]] {{,}}[[باشگاه فوتبال دارلینگتون ۱۸۸۳|دارلینگتون ۱۸۸۳]] {{,}} [[باشگاه فوتبال آلترینچامساوتپورت|آلترینچامساوتپورت]]
 
 
|group7 = [[لیگ فوتبال کنفرانس جنوب انگلستان|لیگ کنفرانس جنوب]]
{{سرخط}}{{وسط‌چین}}( سطح ۶ ){{پایان وسط‌چین}}
|list7 =
[[باشگاه فوتبال ولینگ یونایتد|ولینگ یونایتد]] {{,}}[[باشگاه فوتبال ابسفلیتبراینتری یونایتدتاون|ابسفلیتبراینتری یونایتدتاون]] {{,}} [[باشگاه فوتبال ترورو سیتی|ترورو سیتی]] {{,}} [[باشگاه فوتبال وایت‌هاوک|وایت‌هاوک]] {{,}} [[باشگاه فوتبال همل همپستید تاون|همل همپستید تاون]] {{,}} [[باشگاه فوتبال میدنهدسنت یونایتدآلبنز سیتی|میدنهدسنت یونایتدآلبنز سیتی]] {{,}} [[باشگاه فوتبال دارتفورد|دارتفورد]] {{,}} [[باشگاه فوتبال گوسپورت بورولیمینگتون|گوسپورت بورولیمینگتون]] {{,}} [[باشگاه فوتبال کونکورد رانجرز|کونکورد رانجرز]] {{,}} [[باشگاه فوتبال بیشاپسهاوانت استورتفوردو واترلوویل|بیشاپسهاوانت و استورتفوردواترلوویل]] {{,}} [[باشگاه فوتبال آکسفورد سیتی|آکسفورد سیتی]] {{,}} [[باشگاه فوتبال ویلدستون|ویلدستون]] {{,}} [[باشگاه فوتبال چلمزفورد سیتی|گچلمزفورد سیتی]] {{,}} [[باشگاه فوتبال بث سیتی|بث سیتی]] {{,}} [[باشگاه فوتبال وستون سوپر مار|وستون سوپر مار]] {{,}} [[باشگاه فوتبال ایست‌بورن بورو|ایست‌بورن بورو]] {{,}} [[باشگاه فوتبال سنت آلبنزچیپنهام سیتیتاون|سنتچیپنهام آلبنز سیتیتاون]] {{,}} [[باشگاه فوتبال مارگیتباگنور رجیس تاون|مارگیتباگنور رجیس تاون]] {{,}} [[باشگاه فوتبال پول تاون|پول تاون]] {{,}} [[باشگاه فوتبال ایست تاروک یونایتد|ایست تاروک یونایتد]] {{,}}[[همپتون و ریچموند بورو|همپتون و ریچموند بورو]] {{,}} [[باشگاه فوتبال هانگرفورد تاون|هانگرفورد تاون]]
 
 
}}<noinclude>