باز کردن منو اصلی

تغییرات

SVG
{{Infobox treaty
| name = معاهده آسمان‌های باز
| image =OpenSkiesOpen Skies members.PNGsvg
| image_width =250px
| caption =
| caption =اعضای پیمان با رنگ آبی روشن، کشورهای مخزن با رنگ آبی پررنگ و کشورهایی که عضویت‌شان هنوز تایید نشده با رنگ زرد در تصویر مشخص‌اند.
| type =
| date_drafted =
۱۷

ویرایش