تفاوت میان نسخه‌های «افغانستان در بازیهای پارالمپیک ۲۰۱۶»