تفاوت میان نسخه‌های «هم‌زیستی»

←‏انواع: پیوند قرمز به آبی/
(←‏انواع: تصحیح نگارش/)
(←‏انواع: پیوند قرمز به آبی/)
همسفری (Physical interaction یا Endosymbiosis) :عضو کوچکتر رابطۀ همزیستی بطور مکانیکی توسط عضو بزرگتر حمل می شود. اندوسیمبیوزیس یعنی موجود کوچکتر در داخل بدن موجود بزرگتر زندگی می‌کند مانند باکتری‌های [[تثبیت نیتروژن|تثبیت کننده نیتروژن]] که در ریشه درخت زندگی می‌کنند. باکتری [[موراکسلا بویس]]، عامل التهاب عفونی چشم گاو ، بطور مکانیکی بر روی بالشتک چسبنده پای مگس صورت از چشم یک گاو به چشم گاو دیگر انتقال می یابد.
 
همیاری (Mutualism) یا همزیستی متقابل : ارتباطی است که هر دو موجود زنده شریک، در همزیستی سود می برند مانند همزیستی [[شته‌شته]] ها و [[مورچه‌مورچه]] ها.
 
[[انگلی]] (Parasitism) : نوعی زندگی اجباری دو موجود با هم که فقط انگل از میزبان بهره میبرد مانند رابطه [[آسکاریس]] و انسان.