تفاوت میان نسخه‌های «الگو:شهرستان سراب»

بدون خلاصه ویرایش
| groupwidth = 11em
 
|group1=[[دهستان آغمیون|آغمیون]]
|list1='''[[آغمیون]]'''{{•}}[[اسبگران]]{{•}}[[اسفستان (سراب)|اسفستان]]{{•}}[[اسلام‌آباد (سراب)|اسلام‌آباد]]{{•}}[[تکلدان]]{{•}}[[چله‌خانه]]{{•}}[[زیراسف]]{{•}}[[سرخه‌ریز]]{{•}}[[سندان (روستا)|سندان]]{{•}}[[سنزیق]]{{•}}[[سهزاب]]{{•}}[[سوین (سراب)|سوین]]{{•}}[[شوره‌دل]]{{•}}[[صومعه زرین (سراب)|صومعه زرین]]{{•}}[[طاران]]{{•}}[[فرگوش]]{{•}}[[کادیجان]]{{•}}[[گلی (روستا)|گلی]]{{•}}[[گنبدان (سراب)|گنبدان]]
|group2=[[دهستان ابرغان|ابرغان]]
|list2=[[آغچه‌کند]]{{•}}[[آناقیز]]{{•}}'''[[ابرغان]]'''{{•}}[[احمدآباد سفلی (سراب)|احمدآباد سفلی]]{{•}}[[احمدآباد علیا (سراب)|احمدآباد علیا]]{{•}}[[بافتان (سراب)|بافتان]]{{•}}[[بالستان (سراب)|بالستان]]{{•}}[[بهرمان (سراب)|بهرمان]]{{•}}[[جهیزدان (سراب)|جهیزدان]]{{•}}[[چرلو]]{{•}}[[چیچکلو (سراب)|چیچکلو]]{{•}}[[خاتون‌آباد (سراب)|خاتون‌آباد]]{{•}}[[داراب (سراب)|داراب]]{{•}}[[دامباران]]{{•}}[[دامنجان]]{{•}}[[دولت‌آباد (سراب)|دولت‌آباد]]{{•}}[[قارخون (سراب)|قارخون]]{{•}}[[قارقا]]{{•}}[[قزل‌گچی]]{{•}}[[قزلجه اکراد]]{{•}}[[قوشچی (سراب)|قوشچی]]{{•}}[[قوشه‌گنبد]]{{•}}[[گل‌آباد (سراب)|گل‌آباد]]{{•}}[[محسن‌آباد (سراب)|محسن‌آباد]]{{•}}[[مردآباد]]
|group3=[[دهستان حومه (سراب)|دهستان حومه]]
|list3='''[[اسبفروشان]]'''{{•}}[[اشتجران]]{{•}}[[اله‌حق]]{{•}}[[اندراب (سراب)|اندراب]]{{•}}[[اوغان]]{{•}}[[ایدرشان]]{{•}}[[بیجند]]{{•}}[[پرکاب]]{{•}}[[تازه‌کند (حومه)|تازه‌کند]]{{•}}[[تیرشاب]]{{•}}[[حصار (سراب)|حصار]]{{•}}[[سرانسر]]{{•}}[[سردها (سراب)|سردها]]{{•}}[[صومعه حق]]{{•}}[[قشلاق (سراب)|قشلاق]]{{•}}[[مهین (روستا)|مهین]]{{•}}[[هریس (سراب)|هریس]]{{•}}[[هولیق]]
|group4=[[دهستان رازلیق|رازلیق]]
|list4=[[آبرس]]{{•}}[[اسبقران]]{{•}}[[اسطلو]]{{•}}[[انگیز]]{{•}}[[بلاسجین]]{{•}}[[پیرکمان]]{{•}}[[چه‌گوش]]{{•}}[[چهرق]]{{•}}[[چوللو]]{{•}}[[حسنجان کوه|حسنجان‌کوه]]{{•}}[[دیزج سفید]]{{•}}[[دیزج عظیم]]{{•}}[[دیزج میرهمای]]{{•}}'''[[رازلیق]]'''{{•}}[[شاللو]]{{•}}[[شیرمردان]]{{•}}[[شیره‌جین]]{{•}}[[قره‌قیه (سراب)|قره‌قیه]]{{•}}[[قزلقیه]]{{•}}[[قلعه‌جوق (سراب)|قلعه‌جوق]]{{•}}[[قورخود]]{{•}}[[کندوان (سراب)|کندوان]]{{•}}[[گواشین]]{{•}}[[میرکوه سفلی]]{{•}}[[میرکوه علیا]]{{•}}[[میرکوه وسطی]]{{•}}[[ینگجه (سراب)|ینگجه]]
|group5=[[دهستان صائین|صائین]]
|list5=[[امام‌چای]]{{•}}[[اورتاکند]]{{•}}[[ایده‌لو (سراب)|ایده‌لو]]{{•}}[[باشکند (سراب)|باشکند]]{{•}}[[تازه‌کند (صائین)|تازه‌کند]]{{•}}[[حیدرآباد (سراب)|حیدرآباد]]{{•}}[[خضرآباد (سراب)|خضرآباد]]{{•}}[[دراب (سراب)|دراب]]{{•}}[[دکانلو]]{{•}}[[دیبکلو (سراب)|دیبکلو]]{{•}}[[زیری (سراب)|زیری]]{{•}}[[ساری‌قیه (سراب)|ساری‌قیه]]{{•}}[[سقزچی (سراب)|سقزچی]]{{•}}[[صندوقلو]]{{•}}[[عسگرآباد (سراب)|عسگرآباد]]{{•}}[[قرخ‌بلاغ]]{{•}}[[قره‌کانلو (سراب)|قره‌کانلو]]{{•}}[[قره‌مسجد]]{{•}}[[کلانتر سفلی]]{{•}}[[کلانتر علیا]]{{•}}'''[[کلیان (سراب)|کلیان]]'''{{•}}[[محمدکندی (سراب)|محمدکندی]]{{•}}[[مشهدی‌کندی]]{{•}}[[منقوطای]]{{•}}[[میدانجیق]]
|group6=[[دهستان ملایعقوب|ملایعقوب]]
|list6=[[آقبلاغ بهمن]]{{•}}'''[[اردها]]'''{{•}}[[ایرج (سراب)|ایرج]]{{•}}[[جلده‌باخان]]{{•}}[[حسنجان]]{{•}}[[دونیق]]{{•}}[[سلطان‌آباد (سراب)|سلطان‌آباد]]{{•}}[[شالقون]]{{•}}[[شکردرق]]{{•}}[[شیخ‌سرجین]]{{•}}[[عبدالله‌آباد (سراب)|عبدالله‌آباد]]{{•}}[[کوشنق]]{{•}}[[ملایعقوب]]{{•}}[[ناراب]]{{•}}[[نرمیق (سراب)|نرمیق]]{{•}}[[هیروان]]{{•}}[[وانق سفلی]]{{•}}[[وانق علیا]]
}}
| groupwidth = 11em
 
|group1=[[دهستان آلان برآغوش|دهستان{{سخ}}آلان برآغوش]]
|list1='''[[آلان (سراب)|آلان]]'''{{•}}[[اتمیان سفلی]]{{•}}[[اتمیان وسطی]]{{•}}[[برآغوش]]{{•}}[[جمال‌آباد (سراب)|جمال‌آباد]]{{•}}[[دمیرچی (سراب)|دمیرچی]]{{•}}[[دی‌جان]]{{•}}[[دیلم‌شاه]]{{•}}[[رزگاه (سراب)|رزگاه]]{{•}}[[سیه‌دولان]]{{•}}[[صومعه زرین (مهربانسراب)|صومعه زرین]]{{•}}[[قره‌بلاغ (سراب)|قره‌بلاغ]]{{•}}[[قزلجه سادات]]{{•}}[[گلوجه (سراب)|گلوجه]]{{•}}[[نرمیق]]
|group2=[[دهستان اردلان|اردلان]]
|list2=[[اجیرآباد]]{{•}}[[اردلان (سراب)|اردلان]]{{•}}[[ارزنق]]{{•}}'''[[اسنق]]'''{{•}}[[دیزج شور|دیزج‌شور]]{{•}}[[رجل‌آباد]]{{•}}[[زنجیل‌آباد]]{{•}}[[شادباغی (سراب)|شادباغی]]{{•}}[[قیصرق (سراب)|قیصرق]]{{•}}[[کیوج]]
|group3=[[دهستان شربیان|شربیان]]
|list3=[[اسماعیل‌آباد (سراب)|اسماعیل‌آباد]]{{•}}[[ایوق]]{{•}}[[برنج‌آباد (سراب)|برنج‌آباد]]{{•}}[[خاکی (سراب)|خاکی]]{{•}}[[دهدولان]]{{•}}[[سرچشمه (سراب)|سرچشمه]]{{•}}[[عباس‌آباد (سراب)|عباس‌آباد]]{{•}}[[کهدلان]]{{•}}[[لنجوان]]
}}