تفاوت میان نسخه‌های «ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی»

| عنوان = [[دفتر رئیس‌جمهور ایران|رئیس دفتر رئیس‌جمهور]]
| وزیر۱ = [[سید محمد میرمحمدی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = تیرمرداد ۱۳۷۳۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = حزب تمدن اسلامی
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="aftabeyazd">{{یادکرد وبژورنال |نویسندهنام خانوادگی= |نشانینام=http://aftabeyazd.ir/?newsid=82306 |عنوان=مرد پرنفوذ |ناشرژورنال=[[آفتاب یزد]] |تاریخمکان=[[تهران]] |ناشر= |دوره=سال نوزدهم |شماره=۴۹۷۵ |سال=۲ شهریور ۱۳۹۶ |صفحه=ص ۶ |پیوند=http://aftabeyazd.ir/?newsid=82306 |تاریخ بازبینی=۷۹ شهریور ۱۳۹۶}}</ref>
 
| وزیر۲ = [[حسین مرعشی]]
| وزیر۲ـآغاز تصدی = تیرمرداد ۱۳۷۳۱۳۷۲
| وزیر۲ـپایان تصدی = خردادمرداد ۱۳۷۵۱۳۷۴
| وزیر۲ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۲ـمنبع = <ref name="aftabeyazd"/>
 
| وزیر۳ = [[محسن هاشمی رفسنجانی]]
| وزیر۳ـآغاز تصدی = خردادمرداد ۱۳۷۵۱۳۷۴
| وزیر۳ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۳ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۳ـمنبع = <ref name="aftabeyazd"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[نهاد ریاست‌جمهوری ایران|سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری]]
| وزیر۱ = [[حمید میرزاده]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۱ـمنبع = <ref>{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://www.iripo.ir/news/2897 |عنوان=دکتر حمید میرزاده|نهاد ریاست‌جمهوری |ناشر=[[نهاد ریاست‌جمهوری ایران]] |تاریخ= |تاریخ بازبینی=۷ شهریور ۱۳۹۶}}</ref>
 
| وزیر۲ = [[محمد هاشمی رفسنجانی]]
| وزیر۲ـآغاز تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۲ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۲ـمنبع = <ref>{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://www.iripo.ir/news/2911 |عنوان=محمد هاشمی|نهاد ریاست‌جمهوری |ناشر=[[نهاد ریاست‌جمهوری ایران]] |تاریخ= |تاریخ بازبینی=۷ شهریور ۱۳۹۶}}</ref>