تفاوت میان نسخه‌های «ایران اینترنشنال»

اصلاح ارقام
(اصلاح ارقام)
| کانال زمینی ۱ =
| ماهواره ۱ = [[یاهست]]
| کانال ماهواره ۱ = 11996۱۱۹۹۶ عمودی 27500۲۷۵۰۰
| ماهواره ۲ = [[هاتبرد]]
| کانال ماهواره ۲ = 10775۱۰۷۷۵ افقی 27500۲۷۵۰۰
| فراهم کننده کابلی ۲ =
| کانال کابلی ۲ =