تفاوت میان نسخه‌های «محمدقاسم ظهیرالدوله»

| ۵ || بیگم‌خانم ||بیگم جان|| || همسر [[شاهرخ میرزا قاجار|شاهرخ میرزا]] پسر [[حسین‌علی‌میرزا فرمانفرما]]
|-
| ۶ || [[موسی‌خان قاجار|موسی‌خان]] || || || پدر [[عضدالملک]]
|-
| ۷ || نصرالله‌خان نظام‌العلماء || ||ساره بیگم ||