تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه خوارزمی»

دانشکده
(دانشکده)
(دانشکده)
* [[دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی|دانشکده علوم انسانی و اجتماعی]] ، این دانشکده در سال 1394 از دانشکده ادبیات و علوم انسانی (سال تأسیس1313) جدا شد دارای 5 گروه آموزشی شامل تاریخ، جامعه شناسی، علوم قرآن و حدیث، فلسفه، معارف اسلامی است.87 عضو هیأت علمی شامل 8 استاد، 23 دانشیار، 52 استادیار و 4 مربی با 1037 دانشجو در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری فعالیت دارد.
* [[دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی|دانشکده حقوق و علوم سیاسی]] در گذشته مدیریت آن بر عهده آیت‌الله موسوی بجنوردی بود و به جهت داشتن اساتیدی چون آیت‌الله موسوی بجنوردی، آیت‌الله محقق داماد، ابوالحسن مجتهد سلیمانی، غفور خوئینی، مهدی عباسی سرمدی، علی انصاری، محمد روشن، ربیعا اسکینی{{مدرک}}، ایرج گلدوزیان، سید علی آزمایش، امیر وطنی، مرتضی شهبازی نیا، احمد باقری، جمشید جعفر پور، مؤذن زادگان، مهر پور، سید حسین صفایی، ابوالقاسم گرجی و … و مجله علمی پژوهشی حقوق و علوم سیاسی به مدیر مسئولی سرمدی و سردبیری خوئینی از دانشکده‌های برجسته حقوق و فقه در کشور است. این دانشکده در سال ۱۳۹۴ از دانشکده ادبیات و علوم انسانی(۱۳۱۳) جدا شد دارای 5 گروه آموزشی شامل علوم سیاسی،روابط بین الملل،حقوق جزا،حقوق خصوصی و حقوق بین الملل است.30 عضو هیأت علمی شامل 1 استاد و 7 دانشیار و 22 استادیار با 562دانشجو در سه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری فعالیت دارد.
* [[دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی|دانشکده ادبیات و زبانها، این دانشکده در سال ۱۳۹۴ از دانشکده ادییات و علوم انسانی(سل تأسیس ۱۳۱۳) جدا شده]] است.دارای ۳ گروه آموزشی شامل: زبان انگلیسی، ادبیات فارسی و ادبیات عرب است. ۳۶ عضو هیأت علمی شامل ۷ استاد، ۱۰ دانشیار، ۱۸ استادیار و ۱ مربی با ۸۴۲ دانشجو در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری فعالیت دارد.
* [[دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی|دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی]]، این دانشکده در سال ۱۳۵۱ با عنوان مدرسه عالی ورزش تأسیس و در سال ۱۳۶۲ با دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی) ادغام گردید و دارای ۴ گروه آموزشی شامل: بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی و مربیگری ورزشی است. ۲۹ عضو هیأت علمی شامل: ۲ استاد، ۴ دانشیار، ۱۷ استادیار و ۶ مربی با ۶۳۱ دانشجو در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری فعالیت دارد.
* [[دانشکده شیمی دانشگاه خوارزمی|دانشکده شیمی ، این دانشکده در سال ۱۳۷۶ از دانشکده علوم (۱۳۱۳) جدا شد. دارای ۳ گروه آموزشی شامل: شیمی آلی و پلیمر، شیمی فیزیک، معدنی و نانو شیمی و شیمی تجزیه و کاربردی است.]] ۲۸ عضو هیأت علمی شامل ۴ استاد ،۷ دانشیار ،۱۶ استادیار و ۱ مربی با ۴۵۴ دانشجو در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری فعالیت دارد.
* [[دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی|دانشکده علوم زیستی]]، این دانشکده در سال ۱۳۹۰ بر اساس سابقه ۴۵ ساله گروه آموزشی زیست شناسی تأسیس ۱۳۸۹شد.دارای ۳ گروه آموزشی شامل: علوم سلولی و مولوکولی، علوم گیاهی و علوم جانوری است.
* [[دانشکده علوم فیزیک دانشگاه خوارزمی|دانشکده علوم فیزیک]]، تأسیس ۱۳۹۲
* [[دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی|دانشکده علوم زمین]]، تأسیس ۱۳۹۲
کاربر ناشناس