باز کردن منو اصلی

تغییرات

۴۰ بایت اضافه‌شده، ۲ سال پیش
 
== فرهنگ ==
فرهنگ غنی و کهنی داره
 
== زبان ==
زبان این جزیره ماننده دیگر استان های اندونزی همان زبان اندونزیایی است
کاربر گمنام