باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
== مشخصات ==
ببر های نر 253 تا 270 و ببر های ماده 198 تا 235 سانتی متر هستند. ببر سیبری نزدیک ترین خویشاوند ببر مازندران ببر سیبری است. ببر بنگال خیلی شبیه ببر مازندران است ولی خط های ببر مازندران بیشتر و پوست آن روشن تر از ببر بنگال است.
 
=== آمار احتمالی ببر مازندران ===
کاربر گمنام