باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
قضیه برتران- چبیشف را همینطور، می توان با <math>\pi(x)</math> یا همان تابع شمارش اعداد اول بیان کرد :
 
<math>\pi(x)-\pi(x/2)\geq1</math> ( برای هر <math>x\geq2</math> )
 
( برای هر <math>x\geq2</math> )
 
[[رده:نظریه اعداد]]
۳۵

ویرایش