تفاوت میان نسخه‌های «اصل برتراند»

جز
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
قضیه برتراند- چبیشف یکی از قضای مهم [[عدد اول|اعداد اول]] است. این قضیه بیان می کندمی‌کند برای هر عدد طبیعی بزگتر از ۳ مانند n عددی اول مانند p هست به طوری که
 
<math>n<p<2n-2</math>
این قضیه را برتراند در سال ۱۸۴۵ بیان و چبیشف در سال ۱۸۵۰ ثابت کرد.
 
قضیه برتراند- چبیشف را همینطور،همین‌طور، می توانمی‌توان با <math>\pi(x)</math> یا همان [[تابع شمارش اعداد اول]] بیان کرد :
 
<math>\pi(x)-\pi(x/2)\geq1</math>
 
( برای هر <math>x\geq2</math> )
 
== قضیه اعداد اول ==
بر اساس قضیه اعداد اول با میل کردن x به سمت بی نهایت،بی‌نهایت، تعداد اعداد اول کوچکتر x به x/ln x
 
میل می کندمی‌کند پس با جای گذاری 2x به جای x می بینیممی‌بینیم که تعداد اعداد اول کوچکتر از 2x تقریباتقریباً دو برابر تعداد اعداد اول کوچکتر از x است. (ln x و ln 2x در مقادیر بزرگ x تقریباتقریباً معادل اند)
 
[[رده:اعداد اول]]