باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
تأکید بر ساده زیستی
 
ملکیان با تأثیر پذیری از فیلسوف آمریکایی قرن 19 هنری دیوید ثورو در سال های اخیر تأکید فراوانی بر ساده زیستی داشت. اندیشه های ساده زیستانه ی ثورو و امرسون و والت ویتمن، به نحو عمیقی او را تحت تاثیر قرار داده است. (درسگفتار فلسفه ی اخلاق تابستان 95)
 
۷

ویرایش