تفاوت میان نسخه‌های «پادشاهی»

(افزودن الگوی پادشاهی)
 
== اشکال پادشاهی ==
[[فرمانروا|فرمانروایی]] پادشاهی یا به صورت [[پادشاهی مطلقه]] به معنای حکومت بی‌مهار شاه و یا به صورت [[پادشاهی مشروطه]] به معنای حکومتی که در آن رئیس کشور پادشاه است، اما پادشاهی که در عین داشتن نقش‌های مهم [[رسمی]] و [[تشریفات|تشریفاتی]]، تنها در موارد محدود و معین نقشی در حکومت دارد می‌باشد. در بسیاری از [[حکومت‌های مشروطه]] [[مجلس]] نقش اصلی در نظارت امور را دارد و [[نخست‌وزیر]] که با تأیید [[پادشاه]] انتخاب می‌شود، امور اجرایی و تصمیمات اصلی را اخذ می‌کند. شکل خاص این نوع [[حکومت]] را در [[بریتانیای کبیر]] می‌توان دید که [[سلطنت]] نقش نسبتاً تشریفاتی در ادارهٔ امور دارد.
پادشاهی را می‌توان به شکل‌های موروثی، انتخابی، استبدادی و محدود یا مبتنی بر قانون اساسی تقسیم کرد.
* پادشاهی موروثی: به طور معمول فرزند بزرگتر بعد از پدر شاه می‌شود.