تفاوت میان نسخه‌های «فهرست مغالطه‌ها»

(تمیزکاری با ویرایشگر خودکار فارسی)
 
== مغالطات مقام نقد ==
* [[پارازیت]]: ایجاد وقفه در ارائهٔ یک سخن یا پیام و یا ایجاد مانع در رسیدنِ آن به مخاطب.
* [[اتهام ابهام]]: مبهم و نامفهوم شمردن سخنی که مبهم نیست.
* [[تکذیب نادرست]]: دروغ و غیرواقعی معرفی کردن یک مدعا.
* [[مغالطه منشأ|مغالطهٔ منشأ]]: اشاره به این‌که سرچشمه و اصل موضوع موردنقد، از شخصیت مذمومی بوده‌است.
* [[مغالطه پهلوان‌پنبه|مغالطهٔ پهلوان‌پنبه]]: ترسیم یک مدعای ضعیف و نقد آن به‌جای نقد مدعای اصلی.
* [[مغالطه کامل نامیسر|مغالطهٔ کاملِ نامیسر]]: رد همهٔ راه‌حل‌های موجود با اشاره به نقاط ضعف آن‌ها و یا مقایسه با کاملِ نامیسر.
* [[ارزیابی یک‌طرفه]]: تنها به نقاط ضعف یا قوت موضوعی اشاره کردن و نادرستی یا درستی آن را نتیجه گرفتن.
* [[مغالطه رد استدلال|مغالطهٔ رد استدلال]]: از نادرست بودن یا مغالطه‌آمیز بودن دلیل یک مدعا، نادرستیِ خودِ آن را نتیجه گرفتن.
:این مغلطه زمانی صورت می‌گیرد که فردی ادعایی کلی درمورد گروهی از آدم‌ها مطرح می‌کند و وقتی‌که مثالی نقض از میان همان گروه به وی داده می‌شود، به‌جای پس‌گرفتن ادعای کلیِ خود، سعی می‌کند معنی واژه را تغییر دهد و تفسیری جدید از آن بیان کند که این تفسیر رایج و مورد توافق طرفین نیست.
:این مغلطه همچنین با نام‌های Tu quoque (ته، کوکوای) و «دو خطا یک درست را نتیجه می‌دهند» شناخته می‌شود. ضرب‌المثل «دیگ به دیگ می‌گوید رویت سیاه» نیز درواقع به همین مغلطه اشاره دارد.
*[[حمله شخصی|حملهٔ شخصی]]: حملهٔ شخصی، فرنام عمومی است که به گروهی از مغلطه‌ها تعلق می‌گیرد. در این مغالطات، یک ادعا یا استدلال با استناد به حقیقتی بی‌ارتباط (با ادعا و یا استدلال) درمورد کسی که آن ادعا یا استدلال را ارائه داده‌است رد می‌شود. همچنین می‌توان گفت در مغلطهٔ حملهٔ شخصی، به‌جای حمله به استدلالِ یک شخص، به شخصیتِ او اعتراض می‌شود و با پررنگ کردن یک نقطهٔ قابل اعتراض، تلاش می‌شود که استدلالِ آن شخص و ادعایش به حاشیه رانده شود.
 
== مغالطات صوری ==
* [[مغالطه مضمر مردود|مغالطهٔ مُضمَر محدود]]: ذکر نکردن یکی از مقدمات که درواقع نادرست است.
* [[مغالطه فصل امر|مغالطهٔ فصلِ امر]]: استفاده از قیاس استثناییِ منفصله درحالی‌که قضیهٔ شرطیهٔ منفصله، حقیقیه یا مانعةالخُلُوّ نیست.
* [[ذوالحدین جعلی|ذوالحدّینِ جعلی]]: میان مقدم و تالیِ قضایای شرطی، رابطه‌ای وجود ندارد و یا قضیهٔ فصلی، حقیقی نیست.
* [[خلط نسبت|خَلطِ نسبت]]: استفاده از نسبت‌های غیرمتقارن و غیرمتعدی به‌عنوان نسبت‌های متقارن و متعدی
* [[مغالطه دلیل نامربوط|مغالطهٔ دلیل نامربوط]]: استنتاجی که در آن، نتیجهٔ منطقیِ مقدمات نسبت به نتیجهٔ گرفته‌شده، [[اعم]]، [[اخص]] یا [[مباین]] باشد.