تفاوت میان نسخه‌های «اندونوکلئازهای محدودکننده»

 
==== آنزیم‌های تیپ ۲ ====
در داخل محدوده و یا در فاصله کوتاهی از جایگاه شناسایی برش ایجاد می‌کنند. اکثراً برای فعالیت نیازمند منیزیم بوده و آنزیم‌های تک عملکردی مستقل از متیلاز می‌باشند.
 
==== آنزیم‌های تیپ ۳ ====