تفاوت میان نسخه‌های «شبیه‌سازی کامپیوتری»

(ابرابزار)
برچسب: جمع عربی واژگان فارسی
* یک شبیه‌سازی اتفاق گسسته DES اتفاقات را در زمان مدیریت می‌کند. اغلب شبیه‌سازی‌های کامپیوتری تست منطق و درخت خطا از این نوع می‌باشند. در این نوع شبیه‌سازی، شبیه‌ساز یک ردیف از اتفاقات مرتب شده به وسیله زمان شبیه‌سازی شده‌ای که باید رخ دهند حفظ می‌کند. شبیه‌ساز ردیف را می‌خواند و اتفاقات جدید را همان‌طور که هر اتفاق پردازش می‌شود تشدید می‌کند. اجرای شبیه‌سازی به موقع اهمیت ندارد. اغلب توانایی دسترسی به داده‌های تولید شده به وسیله شبیه‌سازی و کشف معایب منطقی در طرح یا توالی رخدادها مهمتر می‌باشد.
* یک شبیه‌سازی پویای پیوسته، راه حل عددی معادلات جبری – تفاضلی یا معادلات تفاضلی را انجام می‌دهد. برنامه شبیه‌سازی به صورت دوره‌ای تمام معادلات را حل می‌کند و از اعداد برای تغییر دادن حالت و خروجی شبیه‌سازی استفاده می‌کند. اپلیکیشن‌ها شامل شبیه‌سازهای پرواز، بازی‌های شبیه‌سازی مدیریت و ساخت، مدل سازی فرایند شیمیایی و شبیه‌سازی‌های مدارهای الکتریکی می‌باشند. در اصل این نوع شبیه‌سازی‌ها در واقع روی کامپیوترهای آنالوگ اجرا شدند؛ که در آنها معادلات دیفرانسیل می‌توانند مستقیماً با اجزای الکتریکی مختلف از قبیل Op-ampsها نشان داده شوند. تا آخر سال ۱۹۸۰ اغلب شبیه‌سازی‌های آنالوگ در کامپیوترهای دیجیتال متعارف اجرا می‌شدند که رفتار یک کامپیوتر آنالوگ را شبیه‌سازی می‌کنند.
* یک نوع خاص شبیه‌سازی گسسته که بر یک مدل با یک معادله اساسی تکیه ندارد اما با این وجود می‌تواند به طور رسمی نشان داده شود شبیه‌سازی مبتنی بر عامل است. در شبیه‌سازی مبتنی بر عامل، واحدهای فردی اعم از مولکول‌ها، سلول‌ها، درخت‌ها و یا مصرف‌کنندگان در مدل مستقیماً نمایش داده می‌شوند و دارای یک حالت داخلی و مجموعه‌ای از رفتارها یا قوانین می‌باشند که تعیین می‌کنند چگونه وضعیت عامل از یک مرحله زمانی تا مرحله بعد به روز رسانی می‌شود.
* مدل‌های توزیعی روی شبکه‌ای از کامپیوترهای متصل به هم احتمالاً از طریق اینترنت اجرا می‌شوند. شبیه‌سازی‌های پراکنده در میان کامپیوترهای چند میزبانی از این دست اغلب به عنوان شبیه‌سازی‌های توزیعی یا پراکنده نامیده می‌شوند. چندین استاندارد برای شبیه‌سازی توزیعی وجود دارند از جمله ALSP, DIS, HLA و TENA.