تفاوت میان نسخه‌های «حرف اضافه فرانسه»

جز (ویرایش جزئی)
(تمیزکاری با ویرایشگر خودکار فارسی)
 
== ماهیت «رژیم» یا عنصر تابع حرف اضافه ==
به کلمه یا کلمه‌هایی که بعد از حرف اضافه به کار می‌رود، اصطلاحاً «رژیم» régime یا «عنصر تابع» اطلاق می‌شود. اسم، ضمیر، مصدر، قید و یا حرف اضافه‌ای که خود پیش از اسم یا گروهی از کلمات می‌آید و یا حتی یک جمله تابع قیدی می‌تواند «رژیم» یا «عنصر تابع» حرف اضافه را تشکیل دهد:
 
اسم (nom):
 
== حذف عنصر تابع حرف اضافه ==
الف) هرگاه موضوع به اشیاء مربوط شود: چنانچه عنصر تابع حرف اضافه در [[زبان فرانسه]] به نوعی پیشتر در جمله آمده باشد و یا از مفهوم بافت متن استنباط شود، می‌توان برای رعایت صرفه‌جویی یا زیبایی کلام آن را پس از حرف اضافه ذکر نکرد. در چنین حالتی، حرف اضافه نقش یک قید را در جمله ایفا می‌کند.
 
۱. حذف یا ذکر نکردن «رژیم» یا عنصر تابع بعد از حرف اضافه après, avant, avec, contre, depuis, derrière, devant عمومیت بیشتری دارد:
 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:حرف اضافه فرانسه}}
 
[[رده:زبان‌ها|*]]
[[رده:اقسام کلمه]]