تفاوت میان نسخه‌های «نماینده مجلس»

جز
{{بدون منبع}}
'''نماینده مجلس''' ({{lang-en|member of parliament (MP)}}) به کسی گفته می شودمی‌شود که از برای عضویت در مجلس انتخاب شده استشده‌است. در نظام هاینظام‌های [[دو مجلسی]] این عنوان به نمایندگان [[مجلس سفلی]] گفته می شودمی‌شود و [[مجلس علیا]] معمولاً نامی دیگر از قبیل [[مجلس سنا]] دارد و نمایندگانش نیز با عنوانی دیگر همچون [[سناتور]] خوانده می شوندمی‌شوند.
 
== منابع ==
۴۹٬۷۸۹

ویرایش