مردم کرد: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏ژنتیک و تبار: بیشتر تحقیق دست اول است، بهتر است حذف شود. تدقیق شد فعلا.
(به نسخهٔ 21286185 ویرایش مهرنگار بازگردانده شد. (ت))
(←‏ژنتیک و تبار: بیشتر تحقیق دست اول است، بهتر است حذف شود. تدقیق شد فعلا.)
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
پژوهش‌های میان‌رشته‌ای، به‌ویژه با نظر در [[دی‌ان‌ای|دی‌ان‌آی]] این مردمان، تصویر پیچیده‌تری از واقعیت ترسیم کرده‌اند. طبق یکی از پژوهش‌ها، قدیم‌ترین نیاکان کردان از اخلاف بومیان اولیه [[هلال حاصلخیز|هلال خصیب]] در عصر [[نوسنگی]] بوده‌اند. جایگاه جغرافیایی ایشان بیرون ایران امروزی جایی در شمال غربی آن می‌بود. ایرانی‌زبان شدن این بومیان چند هزاره سپس‌تر، در پی درآمدن چندین موج نخبگان جنگاور ایرانی‌زبان از [[آسیای میانه]] به سرزمین‌های ایشان بوده‌است.<ref name="hennerbichler" />
 
از جمله نتایج جالبی که از مطالعات ژن‌شناختی گرفته‌اند قرابتدر توارثیبررسی کردانژنتیکی وبخشی [[یهود|یهودیان]]از مردم خاور میانه است. برای نمونه اظهار شده‌است که یهودیان به کردانکردان، ترک‌ها و ارمنی‌ها نزدیک‌ترند تا به عربانهمسایگان عرب فلسطینخود.<ref>Nebel et al, "The Y Chromosome Pool of Jews as Part of the Generic Landscape of the Middle East," ''AJHG'', Vol. 69, 2001, 1095--1112</ref>
 
از سوی دیگر یک مطالعه ژنتیکی بر روی [[دی‌ان‌ای میتوکندریایی]] اقوام ایرانی نشان داده که بیشتر کردهای ایران به هاپلوگروپ HV تعلق دارند. هاپلوگروپ J با ۲۰ درصد و U7 با ۸ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند که هر سه آن‌ها از هاپلوگروپ‌های مخصوص اورآسیای غربی هستند. مقایسه دوبدوی نوکلئوتیدهای تغییریافته نشان داد که کردها بیشترین شباهت در الگوی دی‌ای‌ای میتوکندریایی (نسب مادری) را به گیلک‌ها و بیشترین تفاوت را با بلوچ‌ها دارند.<ref>ژنوم میتوکندری ابزاری مؤثر در تعیین هویت، مجلهٔ پزشکی قانونی، دورهٔ ۱۴، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۷</ref>